23.03.2018

Prof. Andrzej Gołaś Profesorem Honorowym AGH


23 marca 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej  poświęcone nadaniu godności Profesora Honorowego AGH prof. Andrzejowi Gołasiowi.

Prof. Andrzej Gołaś - uczony, prorektor AGH, prezydent miasta Krakowa, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Europy w Strasburgu, przewodniczący Unii Metropolii Polskich, senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor i współautor 12 książek, 196 publikacji naukowych, w tym 40 z tzw. listy filadelfijskiej, kilkudziesięciu opracowań i ekspertyz dla przemysłu, promotor ponad 70 prac magisterskich, promotor 10 doktoratów i opiekun aktualnie prowadzonych 6 przewodów doktorskich, autor ponad 10 autorskich wykładów, laureat licznych nagród resortowych, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rektora AGH w tym I stopnia za całokształt działalności, laureat prestiżowej nagrody dydaktycznej I stopnia im. prof. Władysława Taklińskiego.

Andrzej Gołaś urodził się 30 września 1946 r. w Krakowie. Był uczniem I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego, gdzie w 1964 r. zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Był dyplomantem w Instytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. Jego praca dyplomowa pt. „Porównanie strat przetwarzania energii w układzie Leonarda i układzie tyrystorowym napędu nawrotnej walcarki taśmy”, którą obronił w roku 1970, wpisała się w rewolucję w przemyśle hutniczym, polegającą na zastępowaniu klasycznych układów Leonarda napędami sterowanymi poprzez przekształtniki tyrystorowe. Praca ta na wiele lat związała go z problematyką sterowania w procesach walcowniczych.

Stopień doktora w zakresie automatyki uzyskał w 1974 r., broniąc wyróżnioną pracę pt. „Synteza struktury  i algorytmów sterowania procesami cieplnymi walcowni gorącej blach” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W latach 1976–1980 był konsultantem w Hucie im. Bolesława Bieruta w Walcowni Blach Grubych. Wykonywał szereg prac badawczych i ekspertyz dla Huty Łabędy, Huty Bobrek i Huty Katowice.

Praca habilitacyjna pt. „Wpływ parametrów dynamicznych na procesy wibroakustyczne w walcowniach” związana była również ze sterowaniem uwzględniającym w kryteriach minimalizację drgań i hałasu. Praca ta została obroniona na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, z którym Andrzej Gołaś związany jest do dzisiaj (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Tytuł profesora uzyskał w roku 1995.

Jest twórcą szkoły modelowania i badań symulacyjnych obiektów o parametrach rozłożonych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Dotyczy to pól sprzężonych mechano-akustycznych, badania pól przepływowych i termicznych. Jest wskazywany również jako twórca szkoły „smart grid” w inżynierii mechanicznej w kierowanej przez siebie Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Jego zespół wiedzie prym w zakresie wykorzystania MES w analizie pól sprzężonych.

Współpracował z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Pracował m.in. jako profesor wizytujący na najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Przedstawione w publikacjach w renomowanych pismach naukowych metody mają charakter pionierski.

Andrzej Gołaś był współzałożycielem Solidarności w AGH, członkiem kierownictwa podziemnych struktur  w stanie wojennym, członkiem Zarządu Regionu „S” w latach 1989–1992, delegatem na Zjazd Krajowy „S”.
Był także współzałożycielem i członkiem Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, autorem samorządowego programu wyborczego w pierwszych wyborach w1 990 r.

W latach 1996–1999 był prorektorem AGH. W czasie pełnienia tej funkcji zreorganizował Dział Współpracy z Zagranicą, Kwesturę oraz Dział Kadrowy.

W 1998 r. został prezydentem Krakowa. W czasie jego kadencji niemożliwe stało się możliwe. Przeprowadził reformę magistratu i przełamał niemoc inwestycyjną, co uratowało Kraków przed katastrofą komunikacyjną. W tym czasie powstały trzy mosty przez Wisłę i związana z nimi infrastruktura drogowa, dzięki czemu miasto zaczęło zwracać się ku Wiśle. W owym czasie Kraków zarządzany przez Profesora AGH był postrzegany jako lider sukcesu samorządu w Polsce.

Wywalczył dla Krakowa fundusze na niespotykaną dotąd skalę, tj. spowodował, że 40% przedakcesyjnych środków unijnych dla Polski trafiło do Krakowa (ok. 1 mld zł na oczyszczalnię ścieków Płaszów II i spalarnię śmieci).

Jako prezydent Krakowa przerwał hegemonię Warszawy i został w latach 1999–2002 przewodniczącym Unii Metropolii Polskich. W tych samych latach został wybrany na przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Europy w Strasburgu.

W latach 2002–2004 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej, a w roku 2005 został wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. W Senacie pracował w komisjach gospodarki narodowej i ochrony środowiska, a także został przewodniczącym Delegacji Polskiego Parlamentu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

W latach 2011–2014 był członkiem, a w 2014 r. przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.
Aktualnie Profesor jest członkiem Rady Seniorów AGH, członkiem Rady Fundacji im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, członkiem Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Jest Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi Republiki Austrii, Złotego Krzyża Zasługi Republiki Włoch, Złotego Krzyża za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Medalu Edukacji Narodowej, Medalu „Dziękujemy za Wolność”.

Prof. Andrzej Gołaś od 46 lat jest żonaty. Ma dwoje dzieci i czworo wnuków.