Skip to content ↓

Senat

Zadania Senatu AGH

 • uchwalanie Statutu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków;
 • uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 • uchwalanie misji Uczelni;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni oraz wybór przewodniczącego Rady Uczelni;
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 • uchwalanie regulaminu studiów wyższych;
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzania;
 • określanie wytycznych w zakresie ustalania programów studiów wyższych;
 • ustalanie programów studiów oraz studiów podyplomowych;
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 • określanie zasad nauki języków obcych w Uczelni;
 • zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • wykonywanie zadań związanych z:
  • przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  • włączeniem do „Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia (zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);
 • określanie sposobu postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych;
 • określanie zasad konkursów, w ramach których odbywa się rekrutacja do szkół doktorskich;
 • uchwalanie regulaminu szkół doktorskich;
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 • zatwierdzanie wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego;
 • powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki oraz w dyscyplinie, gdy nie została powołana rada dyscypliny naukowej;
 • nadawanie stopnia doktora w dziedzinie nauki;
 • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych;
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 • zatwierdzanie regulaminów akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i centrum transferu technologii działających jako jednostki Uczelni;
 • wyrażanie zgody dla Rektora na utworzenie lub przystąpienie do spółki celowej określonej w art. 149-150 Ustawy, na utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej określonej w art. 159 Ustawy;
 • uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 • uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, które zastrzeżone są w Ustawie lub Statucie do jego kompetencji.

Senat wydaje opinie w sprawach określonych w Ustawie i Statucie.

Senat może wyrażać w formie uchwały opinie we wszystkich sprawach istotnych dla Uczelni.

Senat może powołać komisje stałe określając ich zadania. Członkami komisji są członkowie Senatu.
Senat może również powołać na czas przez siebie określony komisje doraźne zajmujące się przygotowaniem stanowiska Senatu w sprawach nie wchodzących w obszar zainteresowań komisji stałych.

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący Senatu;
 • profesorowie i profesorowie uczelni, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu Senatu;
 • nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na stanowiskach innych niż określone w pkt. 2, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu Senatu;
 • pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 5% składu Senatu;
 • studenci i doktoranci, którzy stanowią łącznie nie mniej niż 20% składu Senatu, po 1 studencie z każdego wydziału oraz co najmniej 1 przedstawiciel doktorantów.

Członkowie Senatu na kadencję 2020–2024

Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH
dr inż. Daniel Wałach
studentka Natalia Warzyńska

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia, Dziekan
prof. dr hab. inż. Piotr Bała
prof. dr hab. inż. Łukasz Madej
dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH
dr inż. Piotr Kustra
student Michał Kowalski

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH, Dziekan
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
prof. dr hab. Marcin Szpyrka
dr inż. Tomasz Kryjak
student Przemysław Szewczak

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza
dr inż. Krzysztof Wajda
student Wojciech Mościński

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz
dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH
dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH
dr hab. inż. Marek Sibielak, prof. AGH
dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH
dr hab. inż. Adam Pilch
student Alex Stanieczek

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH
prof. dr hab. Ewa Kmiecik
dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH
dr inż. Piotr Olchowy
studentka Magdalena Patuła

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH
dr inż. Edyta Puniach
student Jakub Pradel

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
prof. dr hab. inż. Jan Deja
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
prof. dr hab. inż. Bogusław Baś
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
dr inż. Iwona Grelowska
studentka Gabriela Erazmus

Wydział Odlewnictwa
prof. dr hab. inż. Marcin Górny, Dziekan
prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński
dr inż. Karolina Kaczmarska
student Jakub Dobrzański

Wydział Metali Nieżelaznych
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
student Karol Czarny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa
dr inż. Tomasz Włodek
student Karol Luberda

Wydział Zarządzania
dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
dr inż. Antoni Korcyl
studentka Aniela Kula

Wydział Energetyki i Paliw
dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
dr inż. Bogdan Samojeden
student Krzysztof Obertyn

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Piotr Bożek
prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski
dr hab. Łukasz Gondek, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
dr inż. Tomasz Fiutowski
student Jan Gottwald

Wydział Matematyki Stosowanej
dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH
dr Anna Pudełko
student Filip Płatek

Wydział Humanistyczny
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Dziekan
dr Ewa Migaczewska
studentka Małgorzata Mikosz

Wydział Informatyki

ACMiN, pozostałe jednostki pozawydziałowe, Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Jednostki pomocnicze i Szkoła Doktorska
mgr inż. Radosław Serwicki
mgr Jacek Szopa

Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Mateusz Gala

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław

(ostatnia aktualizacja: 24 października 2023 r.)


Stopka