Skip to content ↓

Rada Uczelni

Dr inż. Krzysztof Pawiński jest absolwentem AGH. Uzupełniał edukację w Technische Uniwersitaet w Clausthal-Zellefeld w Niemczech. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w AGH. Obecnie jest przewodniczącym Rady tej Uczelni.

Od 1990 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Grupa Maspex, której jest współzałożycielem, współwłaścicielem oraz prezesem zarządu, jest jedną z największych firm w branży spożywczej w tej części Europy. Spółka zatrudnia ponad 7500 pracowników, a jej produkty trafiają do 60 krajów na całym świecie.

Rocznie w kilkunastu zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Rosji, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii, Maspex produkuje 1,7 mld litrów soków, nektarów i napojów, 170 tysięcy ton makaronów oraz produktów instant i 135 tysięcy ton dżemów i przetworów. Spółka posiada w ofercie kilkadziesiąt marek, które w większości są liderami rynkowymi między innymi: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, Ekoland, DecoMorreno, Cremona oraz Plusssz.

Maspex rośnie organicznie i poprzez przejęcia – firma zrealizowała 19 przejęć, w tym 11 za granicą. W 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy przekroczyły poziom 5 mld zł.

Maspex prowadzi wiele programów społecznych, w tym jest głównym sponsorem największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Dr Philippe J.S. De Brouwer jest dyrektorem w HSBC w Krakowie, honorowym konsulem Belgii w Krakowie, a także gościnnym wykładowcą AGH, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest także członkiem rady naukowej International School of Krakow oraz członkiem Rady Uczelni AGH.

Uczył wielu przedmiotów, takich jak finanse, ekonomia behawioralna, podejmowanie decyzji, Big Data, zarządzanie bankami, finansowanie strukturalne, bankowość korporacyjna, rynki finansowe, instrumenty finansowe, budowanie zespołu i przywództwo. Wyróżniającym się kursem jest kurs dotyczący danych i analizy. Główne obszary prowadzonych przez niego badań naukowych to zarządzanie inwestycyjne i analiza danych.

W 2016 r., gdy dołączył do HSBC, utworzył Centrum Doskonałości w zarządzaniu ryzykiem w ich centrum usługowym w Krakowie. Zespół ten kontroluje wszystkie najważniejsze modele stosowane w banku na całym świecie. Jest aktywnym dyrektorem i ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości i zarządzaniu aktywami, pełnił wiele funkcji na poziomie C, a obecnie jest dyrektorem w centrum usług HSBC w Europie, gdzie nadzoruje rożne działania związane z zarządzaniem ryzykiem (na przykład: zarządzanie, przegląd modeli, zgodność z przepisami). Specjalizuje się w pracy zespołowej, przywództwie, big data, analityce, zarządzaniu ryzykiem oraz doradztwie inwestycyjnym.

Celem wszystkich jego działań jest łączenie społeczności, dla których pracuje, a także przyczynianie się do budowania więzi pomiędzy środowiskami akademickimi a światem przemysłu i dyplomacji. Jego najnowsza książka, która ukazała się w październiku 2020 r. nosi tytuł „The big R-book: from data science to learning machines and big data”.

Mgr inż. Bogusław Ochab jest absolwentem dwóch wydziałów AGH: Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1983) oraz Wydziału Górniczego (1990). Od 1983 r. jest związany z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”, zarządza tą firmą od 1994 r.

Początkowo zajął się jej restrukturyzacją, modernizacją, a następnie stworzył z producentów cynku w Polsce grupę cynkową produkującą prawie 7 proc. cynku na rynku europejskim. Przez prawie 25 lat dał się poznać jako osoba konsekwentna, posiadająca kompetencje i umiejętności do zarządzania dużą firmą oraz potrafiąca nawiązywać i prowadzić dialog z rożnymi partnerami, również społecznymi.

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Rady Izby Metali Nieżelaznych i Recyklingu w Katowicach oraz przez kilkanaście lat, do niedawna, był Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Bogusław Ochab był również jednym z głównych inicjatorów powstania Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, podmiotu zrzeszającego największe polskie firmy energochłonne i aktywnie działającego w zakresie zapewnienia polskim przedsiębiorcom niższych cen energii, a przez to zwiększenia ich konkurencyjności na światowych rynkach.

Niekwestionowane zasługi Bogusław Ochab położył podczas procesu uzdrawiania sytuacji finansowej w spółce Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA. W konsekwencji spółka HCM odzyskała płynność finansową i obecnie jest prężnie działającym podmiotem, mającym ugruntowaną pozycję rynkową i stale poszukującym nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i zwiększenia asortymentu.

W okresie swojej pracy był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jest współtwórcą wielu patentów, które zostały wykorzystane w praktyce, a ich stosowanie przynosi wymierne korzyści. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, organizacji zrzeszającej największe firmy w branży metali nieżelaznych. Jest członkiem Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol z AGH jest związany od 1972 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, gdzie w 1977 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie Technicznej Fizyki Ciała Stałego. Jeszcze przed ukończeniem studiów (po IV roku) w 1976 r. został zatrudniony w AGH. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1985 r., a stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w 1995 r. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych uzyskał w 2002 r. W latach 1976–1991 pracował na Wydziale Metalurgicznym, a następnie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W latach 1988–1991 pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Purdue w USA.

Zainteresowania naukowe profesora obejmują własności magnetyczne materii skondensowanej i fizykę przejść fazowych. Początkowo dotyczyły związków ziem rzadkich z metalami przejściowymi, a następnie materiałów tlenkowych zarówno magnetycznych jak i nadprzewodzących, ze szczególnym uwzględnieniem układów silnie skorelowanych. Aktualnie tematyka badań została poszerzona o izolatory topologiczne.

Jest autorem ponad 100 prac cytowanych ponad 1100 razy. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: fizyka ogólna, fizyka ciała stałego, metody komputeryzacji pomiarów, analiza numeryczna danych eksperymentalnych, własności fizyczne układów z silnymi korelacjami elektronowymi.

Profesor Zbigniew Kąkol jest orędownikiem, propagatorem i popularyzatorem otwartej edukacji i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Jest autorem pierwszego w Polsce internetowego podręcznika z fizyki „e-fizyka”. Podręcznik jest wspierany symulacjami komputerowymi zjawisk fizycznych, jego autorstwa, które były między innymi publikowane w czasopismach komputerowych. Był jednym z inicjatorów i jednym z tłumaczy przekładu na język polski otwartego podręcznika z fizyki z Uniwersytetu Rice w USA.

W latach 1999–2008 pełnił funkcję prodziekana, a potem dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Następnie w latach 2008–2016 kolejno prorektora ds. kształcenia i prorektora ds. nauki AGH. Aktualnie działa w Radzie Uczelni, Komisji Ewaluacji Nauki, Rektorskiej Komisji ds. Ewaluacji AGH. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Rady Programowej Centrum e-Learningu, Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jego zainteresowania pozazawodowe to m.in: informatyka, muzyka jazzowa, kolekcjonowanie minerałów, akwarystyka, tenis i narciarstwo. Cieszy się szczęśliwym życiem rodzinnym: żona Małgorzata, dzieci: Agata, Maciek, wnuki: Kuba, Kasia, Ela, Kazik. To jego największa radość i największy sukces życiowy.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. doktora habilitowanego, a w 2002  r. tytuł profesora.

W AGH pracuje od 1980 r., obecnie jako profesor w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych. Jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH, przewodniczy Radzie Konsorcjum PIONIER – Polski Internet Optyczny. Kieruje projektami programu PL-Grid Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w ramach których zbudowano największe w Polsce superkomputery, wielokrotnie plasujące się wśród 100 najszybszych superkomputerów świata, w tym pracujące w Cyfronecie Zeus i Prometheus.

Specjalista w zakresie komputerowego sterowania procesami, systemów wieloprocesorowych, układów programowalnych, rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych i akceleracji obliczeń metodami sprzętowymi. Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym w ramach grantów KBN, MNiSW, MEiN, NCBR, NCN i OPI. W swoim dorobku ma liczne książki naukowe, w tym: Building a National Distributed e-Infrastructure – PL-Grid (Springer-Verlag) i Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych (WNT) oraz ponad 300 artykułów i referatów, a także patenty. Jest recenzentem w czasopismach międzynarodowych. Zrealizował ponad 30 wdrożeń, dotyczących komputerowego sterowania linii technologicznych i robotów przemysłowych, a także automatyzacji procesów pomiarowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Był związany z opozycją demokratyczną i niepodległościową. Współtworzył niezależny ruch harcerski, w tym w 1980 r. w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Po 1989 r. współorganizował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i był Przewodniczącym ZHR. Jest Kanclerzem Kapituły Krzyża Honorowego ZHR.

W swoim dorobku ma wiele artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży, jest współautorem opracowań: Raport o sytuacji polskich rodzin (1998) i Program polityki prorodzinnej państwa (1999).

Za pracę niepodległościową został odznaczony w 1990 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Jest prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (The European Organisation for Information and Microelectronics), IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE – Computer Society.

Senator RP VI, VII, VIII, IX i X kadencji, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci i sześcioro wnucząt.

Prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik jest profesorem tytularnym nauk chemicznych. Od ponad 30 lat związana jest z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Była wykonawcą / kierownikiem krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, członkiem komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych, członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, a obecnie jest przewodniczącą Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, członkiem Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne oraz członkiem Rektorskiego Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń.

Jest autorką / współautorką około 200 publikacji naukowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, wyrażonym wysoką liczbą cytowań w pracach innych badaczy. Opracowała programy i prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kilku wydziałów AGH. Za osiągnięcia dydaktyczne została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Daniel Jankowski urodził się 15 lutego 1999 r. w Myszkowie i tam się wychowywał. W wieku 13 lat przeprowadził się na obrzeża miasta, do małej wsi Jaworznik. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie.

W lutym 2022 r. obronił tytuł inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Energetyki i Paliw. Szukających nowych ścieżek rozwoju, jako kierunek na drugim stopniu studiów wybrał Inżynierię i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Od drugiego roku studiów aktywnie działa w strukturach samorządowych. W Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów Wydziału Energetyki i Paliw w kadencji 2020–2022 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącej. W wyborach, które odbyły się 5 maja 2022 r., został wybrany na nowego przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Swoją dwuletnią funkcję zaczął sprawować 1 września tego samego roku.

Reprezentuje wszystkich studentów AGH w wielu ciałach uczelnianych, m.in. w Radzie Uczelni czy Kolegium Pionu ds. Studenckich. Oprócz funkcji pełnionych na uczelni jest również dyrektorem Juwenaliów Krakowskich wybranym przez Radę Delegatów Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa.

Zadania Rady Uczelni

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wyrażenie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których wartość rynkowa albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnych przekracza kwotę 2 000 000 zł.

Kontakt

Tel.: +48 12 617 45 54
E-mail: dszumny(at)agh.edu.pl

Stopka