Skip to content ↓

Władze rektorskie

Rektor AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Sekretariat Rektora AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 108

T: +48 12 617 20 02
F: +48 12 633 46 72
E: rektor(at)agh.edu.pl

 • zarządzanie uczelnią,
 • przygotowanie projektu statutu i ewentualnych zmian w statucie oraz projektu strategii uczelni,
 • składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół doktorskich po zaopiniowaniu przez Senat,
 • powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych pracowników, studentów i doktorantów,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wskazanych w Ustawie,
 • powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie,
 • prowadzenie polityki kadrowej w uczelni,
 • prowadzenie gospodarki finansowej uczelni,
 • zapewnienie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni,
 • nadawanie regulaminu organizacyjnego, który określa strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady działania administracji uczelni,
 • tworzenie, przekształcanie i znoszenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • podejmowanie decyzji dotyczących rekrutacji na studia oraz prowadzenia przez uczelnię kształcenia, we wszystkich formach, w zakresie nie zastrzeżonym dla Senatu,
 • podejmowanie decyzji dotyczących spraw studenckich oraz spraw doktoranckich, w zakresie niezastrzeżonym dla Senatu.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa uzyskał w 1986 r., doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r. W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

W 1989 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie do 1991 r. był pracownikiem naukowym w State University of New York w Buffalo. Odbył także krótsze staże zagraniczne i był zapraszany na cykle wykładów m.in. w: TU Bergakademie Freiberg (Niemcy), TU Clausthal (Niemcy), TU Münster (Niemcy), RWTH Aachen University (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Hokkaido University (Japonia), Alfred University (USA), University of British Columbia (Kanada), Universidad Panamericana (Meksyk), Samara University (Rosja), Institute of Structural Macrokinetics and Materials Scienc, Russian Academy of Sciences (Rosja).

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przez dwie kadencje był członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. 

Jego dorobek naukowy obejmuje około 400 publikacji, sześć książek, 180 referatów wygłoszonych na konferencjach (125 międzynarodowych) oraz 18 patentów. Jest promotorem 15 obronionych i dwóch rozpoczętych prac doktorskich, a także ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN i MNiSW (pięć promotorskich), głównym wykonawcą 16 innych projektów krajowych i trzech międzynarodowych, kierownikiem pięciu prac w ramach działalności statutowej AGH oraz licznych projektów badawczych zleconych przez zakłady przemysłowe. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Profesor zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS, a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism „The International Journal of SHS” oraz „Ceramics International”. Jest również laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiągnięcia naukowe m.in. Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Profesora Honorowego przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan) oraz Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankivsku (Ukraina).

Obecnie jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach i Metalurgii PAN (pełniąc przez dwie kadencje funkcję wiceprzewodniczącego), Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Nauk Ceramicznych przy Oddziale PAN w Krakowie i wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU. Pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych krajowych czasopism: „Materials Science Poland”, „Archiwum Nauki o Materiałach”, „Inżynieria Materiałowa”, „Materiały Ceramiczne” i „Ceramika – Biuletyn Komisji Nauk Ceramicznych PAN”. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także przewodniczącym Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jest również przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024 oraz wiceprzewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Przewodniczącego IV Wydziału PAN. Za działalność naukowo-wynalazczą został uhonorowany medalem im. Tadeusza Sendzimira, który przyznawany jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, oraz tytułem Złoty Inżynier 2016 i Diamentowy Inżynier 2024 „Przeglądu Technicznego” i NOT. W 2023 r. otrzymał Złoty Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Profesor otrzymał również medal Cracoviae Merenti za zasługi dla miasta Krakowa, wyróżnienia Zasłużony dla Budownictwa i Zasłużony dla Przemysłu Materiałów Budowlanych, odznakę honorową „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie” oraz wiele nagród za działalność na rzecz uczelni, zakładów i stowarzyszeń.

(aktualizacja biogramu: kwiecień 2024 r.)


Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Sekretariat Prorektora ds. Nauki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 103

T: +48 12 617 20 07
T: +48 12 633 96 24
F: +48 12 423 35 70
E: prorektor.nauka(at)agh.edu.pl

 • polityka uczelni w zakresie badań naukowych,
 • kształcenie doktorantów,
 • polityka wydawnicza,
 • działalność biblioteczna,
 • konferencje naukowe,
 • infrastruktura naukowo-badawcza,
 • ewaluacja nauki – dyscypliny naukowe,
 • rozwój kadry akademickiej, nadawanie stopni naukowych,
 • działalność organizacyjna Pionu Nauki,
 • nadzór nad programem Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza,
 • nadzór nad Szkołą Doktorską AGH.

Zainteresowania naukowe prof. Marka Gorgonia obejmują obszary automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki technicznej. Główny wątek jego prac koncepcyjnych i eksperymentalnych wiąże się z opracowaniem i konstruowaniem systemów wizyjnych, które potrafią bardzo szybko analizować dane dostarczane z kamer, dzięki zastosowaniu do ich budowy bardzo nowoczesnych układów elektronicznych tzw. układów reprogramowalnych FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) i wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Jest autorem dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych, wypromował czterech doktorów. Kieruje zespołem naukowym Laboratorium Systemów Wizyjnych. Współorganizował współpracę pomiędzy AGH a ALICE – jedną z głównych grup badawczych CERN – i miał znaczący udział w uzyskaniu przez AGH pełnego członkostwa w tej grupie.

Prof. Marek Gorgoń realizuje pasje naukowe od 1986 r., gdy w trakcie studiów wyższych na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął współpracę z zespołem Laboratorium Biocybernetyki w Katedrze Automatyki. Trzydzieści lat później, w roku 2016, objął funkcję Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki. W latach 2012–2020 był członkiem Senatu AGH. W kadencji 2016–2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych oraz był członkiem władz akademickich AGH.

Wielkim wsparciem jest dla niego rodzina – żona i dwójka dorosłych już dzieci. Przez wiele lat aktywny społecznie: w ruchu harcerskim, turystycznym i sportowym. Jeździ na nartach, żegluje i uprawia turystykę górską.


Prorektor ds. Współpracy – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Sekretariat Prorektora ds. Współpracy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 110

T: +48 12 617 20 40
T: +48 12 633 03 74
F: +48 12 633 41 99
E: prorektor.wspolpraca(at)agh.edu.pl

 • współpraca międzynarodowa,
 • współpraca krajowa,
 • działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna,
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną, edukacyjną,
 • koordynacja przedsiębiorczości akademickiej,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • zarządzanie przysługującymi uczelni prawami własności intelektualnej oraz udziałami w spółkach prawa handlowego,
 • działalność organizacyjna Pionu Współpracy.

Zainteresowania naukowe i prowadzone przez prof. Rafała Wiśniowskiego badania są związane z techniczno-technologicznymi problemami wykonywania otworów kierunkowych dla potrzeb górnictwa, inżynierii naftowej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i energetyki. Profesor był kierownikiem i wykonawcą ośmiu grantów. Jest autorem ponad 230 artykułów i referatów, 10 monografii, 11 fragmentów książek. Jest również współautorem ponad 100 opracowań i ekspertyz wykonanych dla przemysłu i jednostek administracji państwowej.

Prof. Rafał Wiśniowski całą swą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą związał z AGH. Na uczelni pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii, Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Był aktywnym członkiem Senatu AGH, działając w komisjach budżetowej i pracowniczej.

Profesor jest szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej córki.


Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 102

T: + 48 12 617 20 06
E: prorektor.ksztalcenie(at)agh.edu.pl

 • proces kształcenia,
 • rekrutacja,
 • studia podyplomowe i pozostałe formy kształcenia,
 • działalność organizacyjna Pionu Kształcenia,
 • nadzór nad Studium Języków Obcych.

Prof. Wojciech Łużny jest fizykiem. Specjalizuje się w fizyce ciała stałego, prowadzi badania nad strukturą polimerów i modelowaniem komputerowym materii skondensowanej. Jest promotorem pięciu prac doktorskich. Jego główne osiągnięcie naukowe to opracowanie nowych metod badań struktury polimerów przewodzących w oparciu o rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego i modelowanie komputerowe. Dorobek naukowy prof. Wojciecha Łużnego stanowi ok. 70 artykułów w czasopismach zagranicznych, ok. 80 wystąpień na konferencjach naukowych oraz dwie książki. W trakcie swojej kariery naukowej odbył staże naukowo-badawcze w Trondheim, Grenoble i Hamburgu.

Prof. Wojciech Łużny pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pełnił funkcję Prodziekana (2002–2008) oraz Dziekana (2008–2012) wydziału. W latach 2012–2016 przewodniczył Senackiej Komisji Budżetowej AGH. W kadencji 2016–2020 był Prorektorem ds. Kształcenia AGH oraz Członkiem Prezydium Komitetu Fizyki PAN. Jako przewodniczący stał na czele Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH. Jest pomysłodawcą utworzenia oraz głównym realizatorem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.

Pasją zawodową prof. Wojciecha Łużnego jest dydaktyka i popularyzacja fizyki, natomiast prywatną – książki, Tatry, a przede wszystkim rodzina: żona Magdalena, troje dzieci i troje wnuków.


Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 102

T: +48 12 617 20 10
E: prorektor.studenci(at)agh.edu.pl

 • pomoc materialna dla studentów,
 • działalność samorządowa, naukowa, kulturalna i sportowa studentów,
 • monitoring losów absolwentów, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów AGH,
 • sprawy wychowawcze i dyscyplinarne studentów,
 • sprawy osób z niepełnosprawnościami,
 • działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
 • nadzór nad Miasteczkiem Studenckim,
 • nadzór nad Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prof. Rafał Dańko prowadzi prace naukowe w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Specjalizuje się w zagadnieniach teorii, konstrukcji i pomiarów maszyn odlewniczych w kontekście wytwarzania elementów maszyn metodami odlewniczymi i przyrostowymi. Ważnym elementem działalności naukowej Profesora są prace związane z oddziaływaniem technologii odlewnictwa na otoczenie i recykling materiałów. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac naukowych, raportów z badań naukowych, w tym również ośmiu monografii oraz 10 patentów.

Od początku swojej kariery naukowej jest związany z Wydziałem Odlewnictwa, gdzie od roku 2010 pełnił funkcję kierownika Pracowni Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów. W latach 2016–2020 był Dziekanem wydziału. Jest prezesem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz wiceprezydentem Światowej Organizacji Odlewniczej. Aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Metali Nieżelaznych. W działalności dydaktycznej dużą rolę przywiązuje do wdrażania studentów do innowacyjnych technologii, kreatywności i samodzielności w działaniu.

Jest żonaty. Ma dwoje dzieci – syna i córkę. W czasie wolnym czynnie uprawia narciarstwo, turystykę górską i rowerową. Znajduje też czas na stałe i wierne kibicowanie krakowskim oraz polskim sportowcom.


Prorektor ds. Ogólnych – prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Sekretariat Prorektora ds. Ogólnych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. A-0, pok. 105

T: +48 12 617 20 05 
F: +48 12 423 37 62
E: prorektor.ogolne(at)agh.edu.pl

 • polityka kadrowa i płacowa uczelni,
 • nagrody i odznaczenia dla pracowników,
 • polityka socjalno-bytowa w odniesieniu do pracowników i emerytów AGH,
 • współpraca ze związkami zawodowymi,
 • zasady tworzenia budżetu uczelni, w zakresie ustalonym przez Rektora,
 • działalność organizacyjna Pionu Ogólnego.

Prof. Tadeusz Telejko zajmuje się problemami wymiany ciepła i jej modelowania, w szczególności w wysokotemperaturowych procesach przemysłowych. Jest autorem lub współautorem czterech książek oraz ok. 150 publikacji naukowych zamieszczonych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, a także recenzowanych materiałach konferencyjnych. Był kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych.

Całe zawodowe życie jest związany z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Był kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska. W latach 2008–2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych i Finansów, a w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 – Dziekana wydziału.

Był także przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w AGH. Podczas minionej kadencji był członkiem Komitetu Metalurgii PAN, członkiem Prezydium Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Wypromował czworo doktorów, a także kilkudziesięciu magistrów inżynierów i inżynierów.

Prywatnie lubi jeździć na rowerze i chodzić po górach. Urlopy spędza z wnuczkami oraz podróżuje.

Stopka