Skip to content ↓

AGH w stowarzyszeniach i konsorcjach

AGH jest członkiem stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych, projektów dydaktycznych i działań w obszarze współpracy z biznesem.

AGH w stowarzyszeniach polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)  jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski.

InnoTechKrak to pierwszy formalny związek uczelni w Polsce, który tworzą trzy krakowskie uczelnie: AGH, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Rolniczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie, która dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Sieć oferuje biznesowi system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego.

International Relations Offices Forum (IROs Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

AGH, a także wydziały i jednostki uczelni, należą do sieci konsorcjów naukowych.

AGH w konsorcjach polskich

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Grono partnerów IATI tworzy 51 instytucji, a liderami konsorcjum są AGH i Politechnika Wrocławska.

AGH w konsorcjach zagranicznych

UNIVERSEH to konsorcjum pięciu europejskich uniwersytetów, które otrzymało status uniwersytetu europejskiego. W konsorcjum obok AGH są również: Université de Toulouse (Francja), Heinrich-Heine-Universität (Niemcy), Luleå University of Technology (Szwecja), University of Luxembourg (Luksemburg). Zadaniem AGH w projekcie jest kształcenie oraz realizowanie badań naukowych i technologicznych związanych z badaniem i wykorzystaniem kosmosu.

EIT InnoEnergy jest wspólnotą wiedzy i innowacji w sektorze zrównoważonej energii.

EIT Raw Materials jest wspólnotą wiedzy i innowacji w sektorze surowców metalicznych i mineralnych.

Ponadto AGH uczestniczy w konsorcjach powoływanych do realizacji konkretnych programów badawczych, finansowanych z funduszy MEiN, NCN, NCBR, środków unijnych (Horyzont 2020) bądź innych programów międzynarodowych.

Stopka