Skip to content ↓

Dystrybucja jodku potasu w AGH

Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu w AGH w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

AGH, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, otrzymała tabletki zawierające jodek potasu. Są one przeznaczone dla członków wspólnoty uczelni, tj. pracowników, studentów i doktorantów. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi procedura wydawania tabletek zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych w Ukrainie).

W AGH wypracowane zostały zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu, wyznaczono koordynatora tej akcji oraz miejsca, w których tabletki będą wydawane. Takie przygotowania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Obecnie zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Kiedy

Rozpoczęcie akcji dystrybucji tabletek jodku potasu zostanie ogłoszone przez władze państwowe i podane do publicznej wiadomości przez środki masowego przekazu. Zapewne każdy obywatel otrzyma komunikat przesłany na telefon komórkowy. AGH poda tę informację na głównej stronie internetowej uczelni oraz prześle ją na służbowe adresy poczty elektronicznej.

Gdzie

Kampus AGH

Jeżeli rozpoczęcie akcji wydawania przypada w godzinach 7.30–17.00 w dzień powszedni (poniedziałek–piątek), tabletki będą dostępne w punktach wydawania zlokalizowanych na portierniach budynków. Dla budynków, w których nie ma portierni, punktem wydawania tabletek jest najbliższy sąsiedni budynek z wykazu.

Wykaz punktów (plik pdf)

Inne miejsca dystrybucji

W przypadku, gdy akcja wydawania tabletek rozpocznie się po godzinach normalnego funkcjonowania uczelni (7.30–17.00) lub w dzień wolny, zaleca się pracownikom, studentom i doktorantom AGH, aby po odbiór tabletek udali się do punktu najbliższego miejscu zamieszkania/przebywania. Zaleca się, aby członkowie rodzin pracowników, studentów i doktorantów zabezpieczyli się w tabletki w swoich miejscach pracy, nauki lub przebywania.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa zapewniły wystarczającą dla wszystkich ilość tabletek z jodkiem potasu. Do Małopolski trafiło ich 5,5 mln.

Jak

Tabletki z jodkiem potasu będą wydawane:

  • każdemu członkowi społeczności AGH, bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu lub weryfikacji związku z AGH,
  • wyłącznie osobom dorosłym,
  • zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu,
  • w ilości odpowiadającej zalecanej dawce dla jednej osoby dorosłej.

Jodek potasu

Czym jest

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę, po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej.

Stosowanie

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, tabletki z jodkiem potasu należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od odpowiednich służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

W razie wątpliwości przed przyjęciem tabletek należy zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Stanowczo odradza się profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu bez uzasadnienia.

Dawkowanie

  • osoby dorosłe: 2 tabletki
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki

Dokumenty i informacje

Stopka