10.06.2021

Wstępne wytyczne w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022


Szanowni Państwo,
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH,
Prowadzący zajęcia,
Organizatorzy studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
Studenci,
Członkowie wspólnoty AGH,


W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2021/2022, mając na uwadze ustalenia Kolegium Rektorskiego, poniżej przedstawiam wstępne wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2021/2022.

Zakładamy, że od 1 października br. uczelnia wraca do (w zasadzie) normalnego funkcjonowania, tzn. bez ograniczeń związanych z pandemią. Wszystkie zajęcia w ramach studiów wyższych, których realizacja, zgodnie z opisem zawartym w sylabusie, przewidziana jest w salach dydaktycznych uczelni, będą realizowane stacjonarnie.

Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (tzn. e-learningowo). W szczególności, nauczyciele akademiccy, którzy poprzez realizację zajęć on-line w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni z uwagi na pandemię uzyskali cenne doświadczenia i chcieliby je dalej w pewnym zakresie kontynuować, są do tego serdecznie zachęcani.

W takim wypadku będą znajdowały zastosowanie zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w kształcie sprzed pandemii, tzn. prowadzenie zajęć w ten sposób będzie możliwe:

  • za zgodą Dziekana Wydziału – jest to podyktowane koniecznością kontroli limitu punktów ECTS dot. możliwości realizacji zajęć w tej postaci oraz limitu punktów ECTS na studiach stacjonarnych w ramach zajęć prowadzonych w ramach bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami,
  • pod warunkiem umieszczenia odpowiedniego zapisu w sylabusie (sylabus zostanie otwarty i będą możliwe korekty w tzw. części „nie-senackiej”),
  • pod warunkiem posiadania przez nauczyciela akademickiego bądź inną osobę prowadzącą zajęcia ze studentami certyfikatu wydanego przez Centrum e-Learningu AGH.


W przypadku organizacji wykładów w dużych grupach zakładamy, że będą one się odbywały stacjonarnie w salach wykładowych, z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie wytycznych i wymogów sanitarnych, z ewentualną możliwością prowadzenia transmisji na żywo. Prowadzenie wykładów przez prowadzącego poza salą wykładową będzie możliwe za zgodą Dziekana w uzasadnionych przypadkach, w szczególności podyktowanych wyjazdem naukowym, służbowym lub izolacją wynikającą z przyczyn epidemiologiczno-sanitarnych.

W kwestii zaś liczebności grup studenckich w ramach studiów wyższych, pragnę przypomnieć, że w tym zakresie nadal obowiązuje zarządzenie Rektora AGH Nr 43/2020 z dnia 9 lipca 2020 r., które określa maksymalną liczbę studentów w grupach w ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych, zarówno w postaci tradycyjnej, jak i zdalnej. Decyzje w kwestii minimalnej liczby studentów w ww. grupach oraz podziału na grupy leżą w gestii władz dziekańskich.

Natomiast, w przypadku studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia wszelkie kwestie związane z organizacją trybu zajęć w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 (tryb stacjonarny, zdalny lub hybrydowy) pozostawiamy w gestii organizatorów studiów podyplomowych.

Pragnę jednak zastrzec, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i wprowadzenia kolejnych ograniczeń na poziomie władz krajowych, organizacja zajęć będzie mogła ulec zmianie lub aktualizacji, w zależności od rozwoju sytuacji oraz decyzji władz państwowych.

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Kształcenia AGH

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia AGH RK-cok.423-5/2021 (pdf)