Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie działalności uczelni (Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r.)

Zarządzenie Rektora AGH nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. wprowadza zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni.

Zmiany obowiązują od 1 do 27 lutego 2022 r.

§1 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 otrzymują brzmienie:

1. W okresie od 1 do 27 lutego 2022 roku Uczelnia realizuje swoje zadania w miarę możliwości stacjonarnie z możliwością wykorzystania narzędzi pracy zdalnej w koniecznych sytuacjach, w zakresie dopuszczanym niniejszym zarządzeniem.
4. W okresie od 1 do 27 lutego 2022 roku w uczelni obowiązuje zakaz organizacji spotkań innych niż określone w ust. 3, w szczególności z udziałem osób spoza uczelni.
5. W wyjątkowych wypadkach Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, może wyrazić zgodę na spotkanie określone w ust. 4.

Wprowadza się §2 ust. 1a, 1b, 1c w brzmieniu:

1a. Dziekan Wydziału może, uwzględniając charakter zajęć dydaktycznych, na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, wyrazić zgodę na doraźną zmianę formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w następujących przypadkach:
a) osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
b) osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
c) osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego klasa przeszła na naukę zdalną;
d) co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji, przebywa na samoizolacji zgodnie z §2 lub jest skierowane na kwarantannę;
e) nie można zapewnić bezpiecznego dystansu sanitarnego pomiędzy uczestnikami wydarzeń sesji egzaminacyjnej tj. na przykład odpowiedniej wielkości sali;
f) na studiach podyplomowych na wniosek prowadzącego albo na wniosek co najmniej 50% słuchaczy po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

1b. Dziekan Wydziału może zmienić formy poszczególnych zdarzeń w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej na zdalne, jeżeli uzasadnione jest to absencją egzaminatorów lub egzaminowanych wywołanych zachorowaniem na COVID-19 lub innymi okolicznościami, w zakresie opisanym w ust. 1 a:
a) decyzje te nie mogą powodować zaburzenia harmonogramu i wydłużenia sesji poprawkowej poza daty wyznaczone przez organizację roku;
b) decyzje Dziekana w tym zakresie wymagają powiadomienia Prorektora ds. Kształcenia z podaniem ich przyczyn.

1c. Powody będące przyczyną wniosków o pracę zdalną winny być udokumentowane, a decyzje Dziekana Wydziału o wyznaczeniu pracy zdalnej – ewidencjonowane.

§5 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:

1. Wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania na terenie Uczelni winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu:
a) maseczki zakrywające nos i usta,
b) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
c) na terenie AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.

2. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań i narad statutowych gremiów uczelni oraz w trakcie spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, określonych w § 1 ust. 3a, 3b i 3c możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:
a) z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się,
b) prowadzący zajęcia lub spotkanie może wyrazić zgodę na zdejmowanie maseczek w sytuacjach, kiedy charakter zajęć i zadania realizowane w ich ramach powodują, że stosowanie maseczek jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
c) dla pozostałych osób używanie maseczek na zajęciach jest obowiązkowe w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.

§6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim pracę zdalną wykonywaną we wskazanym przez niego miejscu (np. zamieszkania), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) pracownik złożył wniosek o skierowanie na pracę zdalną,
b) charakter zadań realizowanych przez tego pracownika jest możliwy do wykonywania zdalnego,
c) zachodzi jeden z wyszczególnionych poniżej przypadków:

  • pracownik podlega izolacji, ale jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy,
  • pracownik objęty został kwarantanną, która kończy się negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa,
  • pracownik nie został objęty kwarantanną, ale musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które pozostaje w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem lub podlega kwarantannie z powodu kontaktu z zakażonym lub którego klasa przeszła na naukę zdalną,
  • pracownik poddał się samoizolacji na zasadach opisanych w §2 niniejszego zarządzenia,
  • ważne okoliczności lub interesy pracodawcy uzasadniają skierowanie pracownika na pracę zdalną.

Po §6 ust. 6 wprowadza się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

6a. Skierowanie pracownika na pracę zdalną według zasad określonych w ust. 6 nie może spowodować ograniczenia zakresu wykonywanych przez niego lub przez jednostkę zadań, braku jego kontaktu (telefon, e-mail) z jednostką lub innych jednostek AGH z tym pracownikiem, ograniczenia lub opóźnienia przetwarzania w jednostce dokumentacji, ograniczenia obiegu dokumentów itp.
6b. Powody będące przyczyną wniosków o pracę zdalną winny być udokumentowane, a decyzje kierownika jednostki o wyznaczeniu pracy zdalnej – ewidencjonowane.

Ponadto:

1. Na okres od 1 do 27 lutego 2022 r. wprowadza się zasadę, że usprawiedliwioną jest nieobecność na zajęciach dydaktycznych lub w pracy członka wspólnoty uczelni, spowodowana samoizolacją wywołaną występującymi u niego objawami chorobowymi, które nie mogą być zweryfikowane testem na obecność koronawirusa, ze względu na obiektywne trudności związane z dostępem do takiego testu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 (poniżej).

2. Samoizolacja, o której mowa w ust. 1 (powyżej) musi być zgłoszona w systemie wewnętrznym AGH, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://zgloszenie-covid.agh.edu.pl (logowanie za pomocą służbowego adresu e-mail, uwierzytelnianie przez ponowne podanie adresu e-mail oraz hasła do konta pocztowego AGH).

3. Długość okresu samoizolacji, o której mowa w ust. 1 (powyżej) nie może być dłuższa niż 3 dni kalendarzowe, a dłuższa nieobecność wymaga usprawiedliwienia poprzez wykonanie testu na obecność koronawirusa lub uzyskanie zwolnienia lekarskiego.

4. Członek wspólnoty uczelni dokonuje usprawiedliwienia swojej nieobecności na piśmie podając przyczynę oraz dane dotyczące zgłoszenia samoizolacji do systemu AGH według zapisów ust. 2 (powyżej).

5. Pracownicy AGH, którzy poddali się izolacji określonej w ust. 1 (powyżej) mogą:
a) złożyć wniosek o wyznaczenie pracy zdalnej,
b) usprawiedliwić nieobecność poprzez wykorzystanie urlopu wypoczynkowego,
c) uzgodnić z przełożonym odpracowanie nieobecności w dniach samoizolacji.

Pełna treść Zarządzenia nr 8/2022 Rektora AGH z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od 1 października 2021 roku 

Stopka