Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zasady działalności AGH od 28 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Od 28 lutego br. AGH powraca do stacjonarnego trybu funkcjonowania. Szczegółowe wytyczne znajdują się w nowym zarządzeniu Rektora (nr 14/2022), które obowiązuje do 30 czerwca br.

Pełna treść zarządzenia Rektora AGH nr 14/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Ogólne zasady działalności uczelni

AGH realizuje wszystkie swoje zadania stacjonarnie, z możliwością wykorzystania narzędzi do komunikacji elektronicznej.

Uczelnia w swojej działalności stosuje ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, w tym wprowadzone przepisami obowiązującego prawa.

Kształcenie studentów i sprawy studenckie

Wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (stacjonarnych i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni.

Doktoranci

Zadania z obszaru kształcenia doktorantów realizowane są na terenie uczelni. Zasady wykonywania przez doktorantów badań naukowych na terenie uczelni określają kierownicy jednostek prowadzących badania naukowe.

Funkcjonowanie uczelni

W uczelni obowiązuje dwuetapowy obieg poczty wewnętrznej

 • pomiędzy poszczególnymi budynkami, realizowany wyłącznie przez zespół doręczycieli centralnych z Sekretariatu Głównego Uczelni,
 • wewnątrz budynków, przez wyznaczonych pracowników każdej jednostki.


Portiernia budynku C-1 jest jedynym miejscem do składania dokumentów dla wszystkich jednostek administracji centralnej.

W uczelni obowiązuje zasada ograniczania do minimum kontaktów bezpośrednich na rzecz relacji zdalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

 • zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów,
 • organizacja systemu przekazywania dokumentów bez bezpośredniego kontaktu stron,
 • podanie na stronie jednostki szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów,
 • stosowanie zasady domniemania kompletności i prawidłowości dokumentów oraz zdalne uzgadnianie treści i formy dokumentów.

Ochrona sanitarna

Wszystkich członków wspólnoty uczelni obowiązuje zakaz pojawiania się na terenie AGH z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny.

Pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci, goście i inne osoby, w trakcie przebywania w budynkach Uczelni są zobowiązani do:

 • stosowania maseczki zakrywającej nos i usta,
 • używania środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
 • zachowania dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.

Funkcjonowanie administracji

W okresie objętym Zarządzeniem jednostki zobowiązane są do normalnego funkcjonowania i realizacji wszystkich zadań. W szczególności winny zostać zapewnione:

możliwość załatwiania spraw przez interesantów poprzez bezpośredni kontakt osobisty, jako podstawową formę działania,

 • bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
 • podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
 • obsługa prowadzonych działań przez jednostki.


Aby zapewnić realizację zadań jednostki winny funkcjonować w normalnych godzinach pracy tj. 7.30–15.30 w dni robocze.

Powiadamianie i reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych

Wszystkim członkom wspólnoty uczelni zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz poczty elektronicznej, za pomocą których przekazywane będą wszelkie informacje, a w szczególności dotyczące zmian lub modyfikacji regulacji ujętych w obowiązującym zarządzeniu.

Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia uczelni:

 • stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji,
 • objęciu kwarantanną.


Traci ważność zarządzenie nr 56/2021 Rektora AGH z dnia 24 września 2021 r., obowiązujące od 1 października 2021 r.

Stopka