Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie działalności uczelni (Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 24.01.2022 r.)

Zarządzenie Rektora AGH nr 5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. wprowadza zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni.

Zmiany obowiązują w okresie od 25 stycznia do 27 lutego 2022 roku.

§5 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania na terenie Uczelni winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu:
a) maseczki zakrywające nos i usta,  
b) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,  
c) na terenie AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.  
2. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań i narad statutowych gremiów Uczelni oraz w trakcie spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, określonych w § 1 ust. 3a, 3b i 3c możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:  
a) z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się,  
b) prowadzący zajęcia lub spotkanie może wyrazić zgodę na zdejmowanie maseczek w sytuacjach, kiedy charakter zajęć i zadania realizowane w ich ramach powodują, że stosowanie maseczek jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
c) dla pozostałych osób używanie maseczek na zajęciach jest obowiązkowe w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.”.

W §2 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a i 1b, 1c w brzmieniu:

„1a. Dziekan Wydziału może, uwzględniając charakter zajęć dydaktycznych, na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, wyrazić zgodę na doraźną zmianę formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w następujących przypadkach:
a) osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
b) osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
c) osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną;
d) co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji lub skierowane na kwarantannę. 
1b. Dziekan Wydziału może zmienić formy poszczególnych zdarzeń  w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej na zdalne, jeżeli uzasadnione jest to absencją egzaminatorów lub egzaminowanych wywołanych zachorowaniem na COVID-19, w zakresie opisanym w ust. 1 a. Decyzje dziekana w tym zakresie wymagają powiadomienia Prorektora ds. Kształcenia z podaniem ich przyczyn.
1c. Powody będące przyczyną wniosków o pracę zdalną winny być udokumentowane,  a decyzje dziekana wydziału o wyznaczeniu pracy zdalnej - ewidencjonowane.”.

§6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim pracę zdalną wykonywaną we wskazanym przez niego miejscu (np. zamieszkania), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) pracownik złożył wniosek o skierowanie na prace zdalną
b) charakter zadań realizowanych przez tego pracownika jest możliwy do wykonywania zdalnego,
c) zachodzi jeden z wyszczególnionych poniżej przypadków:
- pracownik podlega izolacji, ale jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy,
- pracownik objęty został kwarantanną, która kończy się negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa,
- pracownik nie został objęty kwarantanną, ale musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które pozostaje w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem lub podlega kwarantannie z powodu kontaktu z zakażonym lub którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną,
- ważne okoliczności lub interesy pracodawcy uzasadniają skierowanie pracownika na pracę zdalną”.

po §6 ust. 6 wprowadzam ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Skierowanie pracownika na pracę zdalną według zasad określonych w ust. 6 nie może spowodować ograniczenia zakresu wykonywanych przez niego lub przez jednostkę zadań, braku jego kontaktu (telefon e-mail) z jednostką lub innych jednostek AGH z tym pracownikiem, ograniczenia lub opóźnienia przetwarzania w jednostce dokumentacji, ograniczenia obiegu dokumentów itp.”
„6b. Powody będące przyczyną wniosków o prace zdalną winny być udokumentowane, a decyzje kierownika jednostki o wyznaczeniu pracy zdalnej - ewidencjonowane.”.

  • Pełna treść Zarządzenia nr 5/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od 1 października 2021 roku 

 

Stopka