Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zasady funkcjonowania uczelni (bezpieczeństwo sanitarne) obowiązujące od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2022 r. uczelnia funkcjonuje wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 48/2022 Rektora AGH w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego w uczelni.

Pełna treść Zarządzenia nr 48/2022 z 11 lipca br. (plik pdf)

Ogólne zasady działalności uczelni

Od 1 lipca 2022 r. AGH w swojej działalności stosuje ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przed zakażeniem chorobami zakaźnymi, w tym wirusem Sars-Cov2, wywołującym chorobę COVID-19.

Uczelnia prowadzi działania ochraniające osoby przebywające na terenie Uczelni przed zakażeniami poprzez ograniczenia, wymogi i zalecenia, realizowane na poziome centralnym oraz w jednostkach.

Kształcenie studentów i sprawy studenckie

Od 28 marca 2022 r. wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się stacjonarnie na terenie AGH.

Doktoranci

Prorektor ds. Nauki AGH jest upoważniony do zatwierdzania zasad prowadzenia kształcenia doktorantów w przypadkach wystąpienia zakłóceń spowodowanych wystąpieniem zachorowań na choroby zakaźne w tym zakażeń koronawirusem.

Funkcjonowanie uczelni

Wszelkie istotne informacje o obowiązujących w AGH przepisach sanitarnych oraz o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w każdym budynku winny zostać umieszczone w formie pisemnej w widocznych miejscach przy wejściach do budynków oraz w formie elektronicznej w systemach informacji wewnątrzuczelnianej.

Zaleca się korzystanie z dostępnych form i sposobów ograniczanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy osobami na rzecz relacji zdalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

  • zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów,
  • organizację systemu przekazywania dokumentów bez bezpośredniego kontaktu stron,
  • podanie na stronie jednostki szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów,
  • zdalne uzgadnianie treści i formy dokumentów.

Regulacje dotyczące ochrony sanitarnej ludzi

W AGH obowiązuje zakaz przebywania osób, u których stwierdzono chorobę zakaźną lub które lekarz skierował na diagnostykę w kierunku stwierdzenia zakażenia taką chorobą, niezależnie od tego czy posiadają objawy chorobowe oraz czy uzyskały zwolnienie lekarskie.

Wszystkim członkom wspólnoty uczelni zaleca się unikanie przebywania na terenie AGH z objawami chorobowymi, do czasu wykluczenia choroby zakaźnej, jako ich przyczyny.

W AGH utrzymuje się system ochrony sanitarnej bezpośredniej:

  • dostęp do środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
  • dostęp do maseczek ochronnych.

Regulacje dotyczące form wykonywania obowiązków przez członków wspólnoty uczelni

Usprawiedliwiona jest nieobecność na zajęciach dydaktycznych lub w pracy członka wspólnoty uczelni spowodowana samoizolacją wywołaną występującymi u niego objawami chorobowymi, które mogą wskazywać na zakażenie chorobą zakaźną, a które nie mogą być niezwłocznie zweryfikowane, ze względu na obiektywne trudności, albo charakter tych objawów może wywoływać obawy u innych osób przebywających na uczelni.

Pracownicy AGH, którzy poddali się samoizolacji mogą:

  • złożyć wniosek o wyznaczenie pracy zdalnej,
  • usprawiedliwić nieobecność poprzez wykorzystanie urlopu wypoczynkowego,
  • uzgodnić z przełożonym odpracowanie nieobecności spowodowanej samoizolacją.

Z zasady nie jest stosowana praca zdalna. 

Organizacja systemu powiadamiania i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych wymagających natychmiastowego działania

Zaleca się wszystkim członkom wspólnoty uczelni śledzenie strony internetowej AGH oraz poczty elektronicznej, za pomocą których przekazywane będą wszelkie informacje, a w szczególności dotyczące zmian lub modyfikacji regulacji ujętych w Zarządzeniu 48/2022 Rektora AGH.

Zaleca się pracownikom, studentom i doktorantom niezwłoczne powiadomienie uczelni o stwierdzonym zakażeniu wywołującym chorobę zakaźną i podjętych przez nich decyzjach co do zakresu skorzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Informacje należy przekazać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://zgloszenie-covid.agh.edu.pl (logowanie za pomocą służbowego adresu e-mail, uwierzytelnianie przez ponowne podanie adresu e-mail oraz hasła do konta pocztowego AGH).

Wszelkie informacje dotyczące zdarzeń i działań epidemicznych należy przesyłać również na adres: zgloszenie(at)agh.edu.pl.

Stopka