08.03.2012

Wręczenie godności Profesora Honorowego AGH prof. Kazimierzowi Sztabie

W środę 21 marca 2012 r. o godz. 12:00 w Auli AGH (al. Mickiewicza 30) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, podczas którego nastąpi wręczenie tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Kazimierzowi Sztabie.


Tytuł Profesora Honorowego AGH nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki oraz innym osobom, które są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami uczelni zgodnie z art. 71 ust. 1 i 3 Statutu AGH. Kandydat do tytułu musi posiadać stopień naukowy doktora. 

 

 

Prof. Kazimierz Stanisław Sztaba urodzony 17 lipca 1931 r. w Krakowie w rodzinie nauczycielskiej, po złożeniu w roku 1949 egzaminu dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Rudniku nad Sanem, rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1953 uzyskał tytuł inżyniera górniczego, a w roku 1955 tytuł magistra inżyniera górnictwa, specjalności przeróbka mechaniczna. W dniu 15 grudnia 1952 podjął pracę jako nauczyciel akademicki - zastępca asystenta - w ówczesnej Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin na Wydziale Górniczym AGH. Na tymże Wydziale uzyskał stopnie i tytuły naukowe: doktora nauk technicznych w roku 1960, doktora habilitowanego w roku 1964, profesora nadzwyczajnego w roku 1969 i profesora zwyczajnego w roku 1977. W latach 1968-1985 był dyrektorem Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym AGH. W kadencji 1969-1972 pełnił funkcję prorektora AGH, z zakresem obowiązków obejmującym kształcenie kadr. W dniu 1 stycznia 2002 roku przeszedł w stan spoczynku, nadal utrzymując aktywne kontakty z Uczelnią i Wydziałem. Działalność naukowa i dydaktyczna profesora K. S. Sztaby zawiera się w dyscyplinie „Górnictwo i geologia inżynierska" obejmując specjalność „Inżynieria mineralna" („Przeróbka kopalin stałych"), z głównymi kierunkami badawczymi: procesy przepływowe; identyfikacja materiałów i kontrola procesów technologicznych, gospodarowanie surowcami mineralnymi z określeniem i rozwinięciem zasad ich kompleksowego wykorzystywania, organizacja i udział w badaniach nad efektywnym włączaniem do obszaru inżynierii mineralnej, operacji chemicznych i biotechnologicznych.

Wieloletnia, intensywna działalność badawcza pozwoliła Mu z początkiem lat 70. ubiegłego wieku sformułować i uzasadnić tezę o faktycznym przeobrażeniu się w wyniku intensywnego rozwoju, dawnej „przeróbki kopalin" w odrębną, samodzielną dyscyplinę wiedzy, technologii i techniki - „inżynierię mineralną".

Jest autorem lub współautorem około 300 publikacji, kilkudziesięciu opracowań naukowo-badawczych niepublikowanych i wielu opracowań wykonanych dla zainteresowanych jednostek. Wypromował 27 doktorów nauk technicznych, spośród których kilka osób uzyskało stopnie doktorów habilitowanych i tytuły profesorów. Był członkiem licznych ciał opiniodawczych: Rad Naukowych, komitetów naukowych i naukowo-technicznych. W ciągu 17 lat był członkiem stałym istniejącej do roku 1990, Państwowej Rady Górnictwa. Członek - założyciel Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC. Członek Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Górnictwa (w tym w 1975-1996 i 1999-2009 - Przewodniczący Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych); Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Podstaw Inżynierii Środowiska. W ciągu wielu lat aktywnie współpracował z przemysłem, wykonując wraz z organizowanymi przez siebie zespołami - w tym z pracownikami przemysłu - liczne opracowania na rzecz rozwoju i modernizacji krajowych zakładów przeróbki. Szczególne miejsce w tych pracach zajmuje problematyka sterowania optymalizującego - w tym automatycznego - procesami technologicznymi. Współpracował z innymi Wydziałami AGH oraz z kilkoma uczelniami polskimi w zakresie kształcenia kadr, a z wieloma zagranicznymi w zakresie działalności naukowej. Dorobek naukowy oraz osiągnięcia Prof. K. Sztaby w kształceniu kadr i organizacji nauki zawsze dobrze służą umacnianiu autorytetu Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą związał całe swoje życie zawodowe.