23.05.2017

Nauka – Start-up – Przemysł


Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start-up – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w AGH.

Wydarzenie skierowane jest do młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz kół naukowych. Uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowy i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

Rozwój oraz wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum Unii Europejskiej (istnieją plany utworzenia nowej instytucji UE – Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce, gdzie powołano Radę ds. Innowacyjności. Jej celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej. Wybrano także krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. Opracowywana jest Biała Księga Innowacji. W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja nowatorskich rozwiązań, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów.

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI oraz przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Spotkaniu towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia:  

  • konferencja „Surowce dla gospodarki Polski”,
  • międzynarodowe targi pracy branży surowcowej,
  • spotkanie branżowe, w tym wystąpienia VIP,
  • spotkanie z uczestnikami projektu PCRec, KIC RM dotyczące wymiany informacji o technologiach odzysku surowców z odpadów, głównie ZSEE.


Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do 8 maja 2017 r. 

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie: cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) należy przesyłać do 8 maja 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, al. Mickiewicza 30 (bud. A-0, sala 213)

Data:

23-24 maja 2017 r.

Organizatorzy:

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI
EIT Raw Materials
Akademia Górniczo-Hutnicza

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Czaplicka-Kotas (e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl, tel. 12 617 59 95)

WWW:

http://iati.pl/iii-edycja-bezplatnej-konferencji-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl-zapisy/