05.04.2018

Nowe kierunki w ofercie kształcenia 2018/2019


W ofercie kształcenia AGH na rok akademicki 2018/2019 pojawiły się cztery nowe kierunki: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych, Geoinformatyka, Geoinformacja oraz Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią.

 

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kierunek zakłada m.in.:

 • kompleksowe ujęcie wszystkich aspektów interdyscyplinarnego zagadnienia, jakim jest rewitalizacja,
 • położenie akcentu na działalność górniczą jako gałąź przemysłu o największym obszarowo oddziaływaniu na środowisko, ale dającą największy potencjał dla nowych funkcji oczekiwanych przez społeczeństwo,
 • uwzględnienie zagadnień technicznych, przyrodniczych i społecznych,
 • nacisk na praktykę i kontakty z firmami powodującymi degradację terenów i zajmującymi się ich rewitalizacją,
 • wizyty terenowe na terenach górniczych przeznaczonych do rewitalizacji oraz obszarach poddanych rewitalizacji, w tym m.in. analizy oparte na rzeczywistych przykładach.

Absolwent będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w zakładach górniczych, specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, biurach projektowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska czy firmach zajmujących się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom rozwiązywać wybrane problemy samodzielnie, a także zorganizować interdyscyplinarny zespół specjalistów dla przeprowadzenia kompleksowego procesu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje

Geoinformatyka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunek oferuje:

 • kształcenie międzyobszarowe łączące informatykę z naukami o Ziemi i środowisku,
 • nabycie umiejętności informatycznych i programistycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów występujących we współczesnych gałęziach gospodarki i administracji,
 • wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki i geoinformatyki niezbędną do efektywnego wykorzystania najnowszych technologii IT,
 • wszechstronne kształcenie umiejętności praktycznych poprzez zajęcia laboratoryjne, projekty grupowe, seminaria i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach branżowych,
 • unikatowe na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i geoinformatycznych.

Absolwent kierunku będzie posiadać wiedzę i doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych, geodezyjnych, administracji samorządowej i państwowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także w instytutach badawczych.

Szczegółowe informacje

Geoinformacja – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kierunek oferuje m.in. uzyskanie kwalifikacji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej danych przestrzennych (Dyrektywa INSPIRE). W szczególności dotyczy to środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami oferującymi powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Mają one wspomagać organy administracji i inne jednostki w podejmowaniu decyzji w zakresie działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. Główne cele kształcenia są związane również z założonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych kierunkami rozwoju w kontekście zarządzania globalnymi danymi przestrzennymi, do których należą m.in. opracowanie programów kształcenia dla specjalistów do pracy z wielkim strumieniem danych przestrzennych, modelowanie geodanych w celu opisu zjawisk na podstawie danych dostępnych z sieci, teledetekcyjne pozyskanie informacji, tworzenie oraz zarządzanie bazami danych przestrzennych.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią.

Szczegółowe informacje

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – Wydział Energetyki i Paliw

Kierunek zakłada m.in.:

 • kompleksowe potraktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej,
 • mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł w zrównoważonym rozwoju energetycznym,
 • uwzględnienie zarówno zagadnień technicznych, jak i pozatechnicznych, w tym humanistycznych,
 • nacisk na praktykę i kontakty z firmami na różnych płaszczyznach,
 • szereg wizyt terenowych na działających instalacjach i analizę poszczególnych przypadków,
 • kształcenie umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z OZE, ale warunkujących ich prawidłowe przyswojenie z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki – programowania i obróbki danych pomiarowych.

Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zdobyta wiedza pozwoli mu rozwiązywać problemy związane z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Szczegółowe informacje