Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

Wydział Energetyki i Paliw

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
 •  technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych,
 • zaawansowanych procesów zachodzących w trakcie eksploatacji i funkcjonowania maszyn, sieci i systemów energetycznych i elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • automatyki i sterowania systemów energetycznych,
 • prawidłowego projektowania i doboru oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko naturalne.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi oraz wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów,
 • planować, projektować i prowadzić eksperymenty różnymi środkami i w różnej skali, indywidualnie i w zespole, dla uzyskania wyników umożliwiających opis badanego procesu lub rozwiązanie postawionego problemu,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, komputerowych programów aplikacyjnych,
 • dokonać analizy technologicznej oraz dobrać w procesie projektowania części i elementy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz określić niezbędne wskaźniki techniczne i ekonomiczne, również z uwzględnieniem nowych technologii w energetyce,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną, dokonać racjonalnego doboru materiałów do zastosowań energetycznych oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystać posiadaną wiedzę do tworzenia fizycznych i matematycznych modeli analizowanych zagadnień technicznych celem ich rozwiązania przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych,
 • zastosować zdobytą wiedzę do planowania i przeprowadzenia badań procesów energetycznych przy wykorzystaniu różnych metod, w tym eksperymentalnych,
 • wykorzystywać dostępne oprogramowanie oraz tworzyć własne kody komputerowe na potrzeby analizy energetycznej,
 • formułować hipotezy związane z funkcjonowaniem i efektywnością systemów energetyki odnawialnej, przeprowadzić analizę weryfikacyjną, zastosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy techniczno-ekonomiczne

Praktyki:

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Praktyka zawodowa to najczęściej miesięczny pobyt w danej firmie w celu nabrania doświadczenia zawodowego. Powinna być zrealizowana do końca III roku, aby student otrzymał z niej zaliczenie.

Praktyki zawodowe na II stopniu studiów trwają 4 tygodnie, prowadzone są w ramach pracy dyplomowej, i jej zakres omawiany jest z opiekunem pracy.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział, należą m.in.: LOTOS, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Innogy Polska, MetalERG, TAURON, Kermi, HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, ERICSSON, ZEHNDER Polska, Reflex Polska, CEBUD.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Miejsca pracy:

Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zdobyta wiedza pozwoli mu rozwiązywać problemy związane z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).