13.06.2019

Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER


13 czerwca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej (bud. C-2, sala 429) odbędzie się seminarium „Obszary i sposoby wspierania klastrów w ramach projektu KlastER”.

Jednym z głównych celów spotkania jest dyskusja nad szansami i barierami rozwoju klastrów energii w Polsce. Punktem wyjścia są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu KlastER, w których wypowiedzieli się przedstawiciele ponad 50 klastrów. Dyskusja będzie przebiegać w czterech grupach roboczych (technicznej, regulacyjnej, rynkowej i społecznej).

Efektem seminarium będzie:

  • ustalenie mapy problemów istniejących i potencjalnych klastrów w ramach projektu KlastER,
  • wskazanie sposobów wsparcia klastrów w ramach w ramach projektu KlastER,
  • wypracowanie sposobów współpracy między przedstawicielami klastrów zainteresowanych udziałem w projekcie KlastER,
  • zawiązanie zespołów roboczych współpracujących w ramach czterech obszarów zagadnień.


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Seminarium jest częścią projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja (formularz).

Program