07.05.2019

Projekty polsko-chińskich zespołów badawczych z dofinansowaniem NCN


W ramach realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu SHENG 1 naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymają dofinansowanie na badania podstawowe prowadzone przez polsko-chińskie zespoły.

Grant w wysokości 919 040 zł przyznano prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Staszewskiemu z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na projekt „Klasyczne i nieklasyczne nieliniowości fal poprzecznych: od fizyki do detekcji uszkodzeń w materiałach”. Z kolei dr hab. Adam Bzdak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej otrzyma 669 600 zł na projekt „Dynamika gorącej materii QCD w zderzeniach ciężkich jonów: od małych do dużych systemów”.

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej.

W konkursie SHENG 1 złożono 250 wniosków. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje. Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów, a łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 zł.