23.11.2020

Dofinansowanie z konkursów NCN na projekty badawcze naukowców z AGH


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki tegorocznych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych naukowcy z AGH otrzymają w sumie 12 329 496 zł.

 

Projekty z AGH z dofinansowaniem z konkursu OPUS 19

 • W kierunku absolutnej mikrokrystalografii w skaningowym mikroskopie elektronowym
  kierownik projektu: dr hab. Aimo Winkelmann, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  kwota dofinansowania: 2 266 800 zł

 

 • Post-perowskitowe memrystory ferroelektryczne
  kierownik projektu: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  kwota dofinansowania: 2 121 600 zł
 • Reaktory fotoelektrochemiczne wspomagane procesem „up-conversion”
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marta Radecka, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  kwota dofinansowania: 1 566 000 zł
 • Badania śladu tlenowego i jego znaczenia w półprzewodnikowym kesterycie Cu2ZnSnS4 dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych
  kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Janik, Wydział Energetyki i Paliw
  kwota dofinansowania: 1 184 400 zł
 • Wieloskalowy model korozji prętów zbrojeniowych w oparciu o teorię stężonych elektrolitów uwzględniający trójwymiarową hierarchiczną strukturę betonu
  kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Filipek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  kwota dofinansowania: 1 035 600 zł
 • Badania ultra-relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów oraz poszukiwanie nowej fizyki z użyciem twardych sond na LHC
  kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  kwota dofinansowania: 980 580 zł
 • Przestrzenno-czasowa ewolucja cyklu krzemu (Si) w późnokredowym Basenie Europejskim
  kierownik projektu: dr Agata Jurkowska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  kwota dofinansowania: 877 356 zł
 • Nowa generacja elektrod powietrznych opartych o związki miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów wysokotemperaturowych
  konsorcjum – lider: Wydział Energetyki i Paliw AGH; konsorcjant: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
  kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, Wydział Energetyki i Paliw
  kwota dofinansowania całego projektu: 1 715 208 zł (w tym dla AGH: 859 200 zł)
 • Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe nowych wysokowydajnych katalizatorów strukturalnych do przyjaznej środowisku utylizacji siarkowodoru
  konsorcjum – lider: Wydział Chemii UJ; konsorcjanci: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
  kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  kwota dofinansowania całego projektu: 1 999 999 zł (w tym dla AGH: 660 000 zł)

Projekty z AGH z dofinansowaniem z konkursu PRELUDIUM 19

 • Nowe metody modyfikacji katalizatorów na bazie glinokrzemianów do procesu selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem
  kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Szymaszek, Wydział Energetyki i Paliw
  kwota: 210 000 zł

 • Układy scalone o wysokiej rozdzielczości energetycznej do pomiarów amplitudy i czasu z wykorzystaniem detektora promieniowania X
  kierownik projektu: mgr inż. Weronika Zubrzycka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  kwota: 210 000 zł

 • Inwersja globalna jako narzędzie jakościowej interpretacji profilowań oporności pomierzonych w cienkowarstwowych formacjach skalnych
  kierownik projektu: mgr inż. Michał  Wilkosz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  kwota: 120 000 zł

 • Ciągła reprezentacja charakterystyk kierunkowych w akustyce za pomocą czterowymiarowych funkcji bazowych
  kierownik projektu: mgr inż. Adam Szwajcowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  kwota: 100 200 zł

 • Automatyczna procedura wyznaczenia punktu pracy pikselowego detektora wierzchołka zmodernizowanego eksperymentu LHCb oraz opracowanie innowacyjnej metody rekonstrukcji widma masy mezonów pięknych
  kierownik projektu: mgr inż. Paweł Kopciewicz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  kwota: 69 840 zł

 • Przesuwanie granic krystalografii: ku zrozumieniu modulacji struktury w układach makromolekularnych
  kierownik projektu: mgr Joanna Śmietańska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowane
  kwota: 67 920 zł


Konkursy OPUS i PRELUDIUM od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naukowców ubiegających się o finansowanie projektów badawczych.

Do konkursu OPUS 19 wpłynęły 2424 wnioski na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny eksperckiej finansowanie w łącznej wysokości prawie 451 mln zł przyznano 352 projektom.

Z kolei w konkursie PRELUDIUM 19 złożono 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.

Statystyki dla konkursów NCN na stronie Centrum Obsługi Projektów AGH

Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.