01.04.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP). Potrwa do 30 września 2021 r. W związku z pandemią COVID-19 będzie w większości realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl.

Spis ludności jest najstarszym, największym oraz jednym z najważniejszych badań statystycznych. Dostarcza danych o stanie i strukturze demograficznej w ujęciu terytorialnym.

Wyniki NSP:

  • są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą,
  • pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym,
  • stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw,
  • wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.


Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz pytań do NSP 2021, znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/.