Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie działalności uczelni (Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 23.11.2021 r.)

Zarządzenie Rektora AGH nr 70/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. wprowadza zmiany w Zarządzeniu Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni.

Zmiany obowiązują do 27 stycznia 2022 r.

§5 ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:

1. Wszyscy członkowie Wspólnoty uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania na terenie uczelni winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu:
a) maseczki zakrywające nos i usta,
b) środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
c) na terenie AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.

2. W trakcie zajęć dydaktycznych, w trakcie spotkań i narad statutowych gremiów uczelni oraz w trakcie spotkań lub zebrań służbowych lub zawodowych, określonych w § 1 ust. 3a, 3b i 3c możliwa jest modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych:
a) z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się,
b) prowadzący zajęcia lub spotkanie może wyrazić zgodę na zdejmowanie maseczek w sytuacjach, kiedy charakter zajęć i zadania realizowane w ich ramach powodują, że stosowanie maseczek jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,
c) dla pozostałych osób używanie maseczek na zajęciach jest obowiązkowe w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m.

W §2 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a i 1b, które brzmią następująco:

1a. Dziekan Wydziału może, uwzględniając charakter zajęć dydaktycznych, na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, wyrazić zgodę na doraźną zmianę formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w następujących przypadkach:
a) osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
b) osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
c) osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną;
d) co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji lub skierowane na kwarantannę.
1b. Powody będące przyczyną wniosków o prace zdalną winny być udokumentowane, a decyzje dziekana wydziału o wyznaczeniu pracy zdalnej - ewidencjonowane.

§6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wyznaczyć pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim pracę zdalną wykonywaną w miejscu zamieszkania wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy pracownik podlega kwarantannie w okresie oczekiwania na wykonanie testu na obecność koronawirusa, tj. od uzyskania skierowania na test do uzyskania wyniku tego testu,
b) gdy pracownik nie został objęty kwarantanną, ale musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które pozostaje w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem lub podlega kwarantannie z powodu kontaktu z zakażonym lub którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną.

Treść Zarządzenia Rektora AGH nr 70/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. (plik pdf)

Stopka