Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Zasady działalności AGH od 28 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Od 28 lutego br. AGH powraca do stacjonarnego trybu funkcjonowania. Szczegółowe wytyczne znajdują się w nowym zarządzeniu Rektora (nr 14/2022), które obowiązuje do 30 czerwca br.

Pełna treść zarządzenia Rektora AGH nr 14/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Ogólne zasady działalności uczelni

AGH realizuje wszystkie swoje zadania stacjonarnie, z możliwością wykorzystania narzędzi do komunikacji elektronicznej.

Uczelnia w swojej działalności stosuje ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, w tym wprowadzone przepisami obowiązującego prawa.

Kształcenie studentów i sprawy studenckie

Wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (stacjonarnych i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni.

Doktoranci

Zadania z obszaru kształcenia doktorantów realizowane są na terenie uczelni. Zasady wykonywania przez doktorantów badań naukowych na terenie uczelni określają kierownicy jednostek prowadzących badania naukowe.

Funkcjonowanie uczelni

W uczelni obowiązuje dwuetapowy obieg poczty wewnętrznej

 • pomiędzy poszczególnymi budynkami, realizowany wyłącznie przez zespół doręczycieli centralnych z Sekretariatu Głównego Uczelni,
 • wewnątrz budynków, przez wyznaczonych pracowników każdej jednostki.


Portiernia budynku C-1 jest jedynym miejscem do składania dokumentów dla wszystkich jednostek administracji centralnej.

W uczelni obowiązuje zasada ograniczania do minimum kontaktów bezpośrednich na rzecz relacji zdalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

 • zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów,
 • organizacja systemu przekazywania dokumentów bez bezpośredniego kontaktu stron,
 • podanie na stronie jednostki szczegółowych informacji dla potencjalnych interesantów,
 • stosowanie zasady domniemania kompletności i prawidłowości dokumentów oraz zdalne uzgadnianie treści i formy dokumentów.

Ochrona sanitarna

Wszystkich członków wspólnoty uczelni obowiązuje zakaz pojawiania się na terenie AGH z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny.

Pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci, goście i inne osoby, w trakcie przebywania w budynkach Uczelni są zobowiązani do:

 • stosowania maseczki zakrywającej nos i usta,
 • używania środków chemicznych do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
 • zachowania dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.

Funkcjonowanie administracji

W okresie objętym Zarządzeniem jednostki zobowiązane są do normalnego funkcjonowania i realizacji wszystkich zadań. W szczególności winny zostać zapewnione:

możliwość załatwiania spraw przez interesantów poprzez bezpośredni kontakt osobisty, jako podstawową formę działania,

 • bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
 • podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
 • obsługa prowadzonych działań przez jednostki.


Aby zapewnić realizację zadań jednostki winny funkcjonować w normalnych godzinach pracy tj. 7.30–15.30 w dni robocze.

Powiadamianie i reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych

Wszystkim członkom wspólnoty uczelni zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz poczty elektronicznej, za pomocą których przekazywane będą wszelkie informacje, a w szczególności dotyczące zmian lub modyfikacji regulacji ujętych w obowiązującym zarządzeniu.

Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia uczelni:

 • stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji,
 • objęciu kwarantanną.


Traci ważność zarządzenie nr 56/2021 Rektora AGH z dnia 24 września 2021 r., obowiązujące od 1 października 2021 r.

Stopka