28.09.2021

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022


Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH,
Prowadzący zajęcia,
Organizatorzy studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
Studenci,
Członkowie wspólnoty AGH,

dotyczy: organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2021/2022, mając na uwadze zarządzenie Rektora Nr 56/2021 w sprawie działalności uczelni od 1 października 2021 roku oraz Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, poniżej przedstawiam zasady dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2021/2022.

Od 1 października br. uczelnia wraca do (w zasadzie) normalnego funkcjonowania. Wszystkie zajęcia, których realizacja, zgodnie z opisem zawartym w sylabusie, przewidziana jest w salach dydaktycznych uczelni, będą realizowane stacjonarnie.

Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (tzn. e-learningowo). W takim wypadku będą znajdowały zastosowanie zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w kształcie sprzed pandemii, tzn. prowadzenie zajęć w ten sposób będzie możliwe:

  • za zgodą Dziekana Wydziału – jest podyktowane koniecznością kontroli limitu punktów ECTS dot. możliwości realizacji zajęć w tej postaci oraz limitu punktów ECTS na studiach stacjonarnych w ramach zajęć prowadzonych przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami,
  • pod warunkiem umieszczenia odpowiedniego zapisu w sylabusie,
  • pod warunkiem posiadania przez nauczyciela akademickiego bądź inną osobę prowadzącą zajęcia ze studentami certyfikatu wydanego przez Centrum e-Learningu AGH.


Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w naszej uczelni określa nowe zarządzenie Rektora Nr 52/2021 z dnia 10 września 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

W kwestii organizacji wykładów w dużych grupach – zakładamy, że będą one się odbywały stacjonarnie w salach wykładowych, z ewentualną możliwością prowadzenia transmisji na żywo. Prowadzenie wykładów przez prowadzącego poza salą wykładową będzie możliwe za zgodą Dziekana w uzasadnionych przypadkach, w szczególności podyktowanych wyjazdem naukowym, służbowym lub izolacją wynikającą z przyczyn epidemiologiczno-sanitarnych.

Pragnę podkreślić, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W kwestii liczebności grup studenckich w ramach studiów wyższych przypominam, że w tym zakresie nadal obowiązuje zarządzenie Rektora AGH Nr 43/2020 z dnia 9 lipca 2020 r., które określa maksymalną liczbę studentów w grupach w ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych, zarówno w postaci tradycyjnej jak i zdalnej. Decyzje w kwestii minimalnej liczby studentów w ww. grupach oraz podziału na grupy leżą w gestii władz dziekańskich.

W związku z nieobowiązywaniem limitów osób (patrz wyżej), nie obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m – z zaleceniem stosowania go wszędzie i zawsze, gdy warunki na to pozwalają; z używania maseczek zwolniony jest prowadzący zajęcia oraz osoby wypowiadające się; dla pozostałych osób używanie maseczek jest zalecane w szczególności, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu 1,5 m. O zakresie odstępstw określonych powyżej decyduje prowadzący zajęcia.

W przypadku studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, wszelkie kwestie związane z organizacją trybu zajęć w roku akademickim 2021/2022 (tryb stacjonarny, zdalny lub hybrydowy) pozostawiamy w gestii organizatorów studiów podyplomowych.

Pragnę jednak zastrzec, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych ograniczeń, organizacja zajęć będzie mogła ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od decyzji władz państwowych.

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Kształcenia AGH