Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Medale „Za Zasługi dla Wynalazczości” dla naukowców z AGH

Medale „Za Zasługi dla Wynalazczości” dla naukowców z AGH

Sześciu naukowców z AGH, twórców nowych rozwiązań technicznych, chronionych polskimi i zagranicznymi patentami, otrzymało w tym roku medale „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Odznaczenia zostały nadane przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP, z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.28 kwietnia 2022 r. w AGH Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski spotkał się z laureatami i wręczył im listy gratulacyjne. W wydarzeniu, które odbyło się w ramach obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IP Day), wzięli udział także przedstawiciele Centrum Transferu Technologii AGH oraz Biblioteki Głównej AGH.

Naukowcy z AGH odznaczeni medalem  „Za Zasługi dla Wynalazczości”

dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami)
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w technologiach przeróbki surowców mineralnych i recyklingu odpadów. Jest autorem i współautorem 220 publikacji naukowych, uczestnikiem czterech międzynarodowych i 12 krajowych projektów badawczych. Zrealizował 30 projektów, ekspertyz i opinii dla przedsiębiorców. Jest autorem i współautorem dziewięciu opatentowanych wynalazków.

Trzy patenty zostały wdrożone, niektóre z nich wielokrotnie, a pięć wynalazków było inspiracją do opracowania i uzyskania ważnych projektów badawczych dla uczelni oraz zakładów przemysłowych, przyczyniając się do poprawy efektywności ich działalności gospodarczej. Wynalazki prof. Tomasza Gawendy umożliwiły beneficjentom projektów pozyskanie środków finansowych i poczynienie prekursorskich inwestycji.

Prof. Tomasz Gawenda należy do grona naukowców, którzy pracę naukowo-badawczą skutecznie transferują do praktyki przemysłowej w zakresie innowacji procesowej i produktowej. Zastosowanie jego projektów wynalazczych niesie za sobą wzrost efektywności instalacji przemysłowych, zmniejszenie zużycia energii oraz niższe nakłady inwestycyjne, przyczyniając się tym samym do poprawy produkcyjności działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

(prof. Tomasz Gawenda był nieobecny na spotkaniu)

dr inż. Dariusz Kościelnik (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
Pracuje w AGH od 1992 r. Tematem jego badań naukowych są układy o bardzo niskim zapotrzebowaniu energetycznym, przeznaczone głównie dla zastosowań medycznych oraz elektronicznych urządzeń mobilnych. Jest autorem i współautorem 30 patentów krajowych, 21 patentów międzynarodowych oraz prawie 300 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Za swą działalność w zakresie wynalazczości otrzymał: złoty medal z wyróżnieniem na wystawie wynalazków INNOVA w Brukseli, pierwsze miejsce w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji w kategorii „Innowacyjny projekt” oraz Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze”.

Z kolei za działalność dydaktyczną oraz pracę z młodzieżą otrzymał Medal Komisji Edukacji Naukowej.

Dr inż. Dariusz Kościelnik współpracuje także z Krakowskim Parkiem Technologicznym, biorąc udział w pracach grup eksperckich zajmujących się m.in. przewidywaniem i ocenianiem przydatności dla regionu nowych technologii oraz rozwiązań innowacyjnych w poszczególnych gałęziach gospodarki.

prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Pracuje w AGH nieprzerwanie od 1976 r. Zakres jego działalności naukowej obejmuje inżynierię mechaniczną, automatyzację i informatykę oraz inżynierię medyczną. Jest twórcą i współtwórcą ok. 60 patentów i wzorów użytkowych chronionych w kraju i za granicą. Patenty jego autorstwa są przedmiotem licznych wdrożeń dzięki zawarciu kilkunastu umów licencyjnych, a kilkanaście wynalazków stało się inspiracją do opracowania i uzyskania ważnych projektów badawczych dla AGH oraz zakładów przemysłowych, przyczyniając się do poprawy efektywności ich działalności gospodarczej.

Za swą działalność w zakresie wynalazczości prof. Jerzy Kwaśniewski otrzymał medale na targach innowacji i wynalazków m.in.: w Brukseli, Hyderabad, Kaohsiung, Taipei, Tokio, w Paryżu-Montpellier i wielu innych. Jest również autorem dwóch rozwiązań nagrodzonych w roku 2015 i 2019 tytułem „Lider Innowacji”.

Za swą działalność dydaktyczną i innowacyjną był wielokrotnie nagradzany, w tym m.in. Nagrodą Rektora (15 razy), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (dwukrotnie), a także Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki.

dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Pracownik AGH od 1995 r. Twórca lub współtwórca wynalazków z zakresu technologii elektronicznych i teleinformatycznych, które uzyskały 29 patentów krajowych, 14 patentów w USA oraz dziewięć patentów europejskich. Jeden z wynalazków, którego współtwórcą jest doktorant Szkoły Doktorskiej AGH, uzyskał nagrodę główną w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca (2022). Współtwórcami innego wynalazku byli uczniowie gimnazjum w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, prowadzonego dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas o profilu nauk ścisłych.

Objęte patentami wynalazki były nagradzane na międzynarodowych wystawach (m.in. INNOVA, Geneva Inventions) i konkursach (I miejsce w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji w kategorii „Innowacyjny projekt”, Region Małopolska).

Prof. Miśkowicz AGH otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze”.

Prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie prawa własności intelektualnej oraz promocji wynalazczości, w tym wykłady w Szkole Doktorskiej AGH oraz Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej, skupiającej doktorantów krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem najczęściej cytowanej publikacji jednoautorskiej, afiliowanej w AGH. Według rankingu World’s TOP 2% Scientists należy do grupy 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

dr inż. Szymon Molski (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Dr inż. Szymon Molski pracuje w AGH od 2004 r. Zakresem jego działalności naukowej jest inżynieria mechaniczna, inżynieria medyczna, automatyzacja i informatyka.

Jest twórcą 15 patentów chronionych w kraju i za granicą. W większości dotyczą one rozwoju urządzeń diagnostycznych i technicznych oraz urządzeń medycznych. Cztery z nich zostały skomercjalizowane przez AGH poprzez udzielenie licencji. Jest również twórcą i głównym wykonawcą kilkunastu umów licencyjnych know-how z zakresu diagnostyki lin odciągowych wysokich obiektów budowlanych.

Wynalazki, których jest twórcą, były wielokrotnie prezentowane i nagradzane medalami na międzynarodowych targach innowacji i wynalazków m.in.: w Brukseli, w Hyderabad, w Kaohsiung, w Taipei, w Tokio oraz we Francji, Chorwacji i Maroku. Był dwukrotnie nagradzany Dyplomem Ministra Szkolnictwa Wyższego przyznanym w ramach Giełdy Polskich Wynalazków.

Jest absolwentem studiów podyplomowych „Ochrona własności intelektualnej” na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykorzystuje swą wiedzę w zakresie własności intelektualnej, prowadząc wykłady i seminaria w AGH na temat prawa w technice i ochrony własności przemysłowej.

Za swą działalność naukową i dydaktyczną dr inż. Szymon Molski był wielokrotnie nagradzany m.in. indywidualną i zespołową Nagrodą Rektora (10 razy), a w 2021 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
Ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu i pracy przy projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w AGH. Należy do nielicznego grona naukowców w Polsce, którzy otrzymali stopień doktora habilitowanego w oparciu o wdrożenia przemysłowe.

Jego działalność naukowa i innowacyjna koncentruje się na rozwoju sprzętu elektronicznego, obwodów radiowych RF, systemów wbudowanych i specjalistycznych zasilaczy.

Prof. Cezary Worek jest twórcą 15 wynalazków, na które uzyskano około 60 patentów w kraju i za granicą, m.in. w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym, Chinach, Kanadzie, Indiach, Brazylii i USA. 10 wynalazków zostało wdrożonych. Był wielokrotnie nagradzany za swoje wynalazki i otrzymał m.in. dwa złote medale i jeden srebrny, przyznane na wystawie wynalazków INNOVA w Brukseli oraz trzy złote medale przyznane na wystawie INPEX w Pittsburgh w USA. Na wystawach wynalazków w Warszawie uzyskał trzy złote medale, jeden srebrny oraz dwie Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wynalazki prezentowane na tych wystawach. Jest laureatem nagrody specjalnej Koreańskiej Akademii Wynalazczości (KIA).

Wyniki jego prac oraz stworzone wynalazki znalazły zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.

***

Uroczyste wręczenie medali „Za Zasługi dla Wynalazczości” odbyło się 30 marca 2022 r. w Urzędzie Patentowym w Warszawie.

Stopka