01.09.2020

Nowe władze AGH rozpoczynają kadencję 2020–2024


Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis objął funkcję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Kadencja rektora i wskazanych przez niego prorektorów rozpoczyna się 1 września 2020 r. i potrwa cztery lata.

Przed nowymi władzami wyzwania związane nie tylko z planami rozwoju AGH czy szansami, jakie daje status Uczelni Badawczej i Uniwersytetu Europejskiego, ale także z zarządzaniem uczelnią w dobie pandemii.

Co dla nowych władz rektorskich będzie w nadchodzącej kadencji priorytetem? Jak widzą swoją rolę? Odpowiedzi wraz z sylwetkami prezentujemy poniżej.

Rektor AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, w czasach, które zmuszają do aktywności i ponadstandardowego działania. Zdaję sobie sprawę, że uczelnia musi sprostać wielu wyzwaniom. Jestem przekonany, że AGH ma olbrzymi potencjał, aby rozwijać się jeszcze szybciej oraz konkurować z najlepszymi uczelniami w kraju i za granicą. Posiadamy atuty, które pozwalają na rozwój w najnowocześniejszych kierunkach, w jakich rozwijają się współcześnie najlepsze i najbardziej prestiżowe uniwersytety świata.

W kadencji 2020–2024 konieczne jest podjęcie działań na miarę „uniwersytetu przyszłości”, dzięki którym AGH stanie się:

  • nowoczesnym uniwersytetem badawczym realizującym misję społeczną,
  • wiodącym ośrodkiem naukowym o wysokiej i prestiżowej pozycji krajowej i światowej,
  • liderem innowacyjności i transferu wiedzy,
  • szkołą wyższą oferującą nowoczesne kształcenie atrakcyjne dla studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą,
  • uczelnią otwartą na współpracę krajową i międzynarodową,
  • atrakcyjnym i stabilnym miejscem pracy dla najlepszych naukowców, nauczycieli i pracowników administracji,
  • sprawnie zarządzaną instytucją.


Prowadzona przez prof. Jerzego Lisa tematyka badawcza obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych. Dorobek naukowy opublikowany w kraju i za granicą dotyczy zwłaszcza opracowania metod otrzymywania specjalnych tworzyw ceramicznych techniką SHS, badań i opracowania metod otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych o właściwościach plastycznych, badania mechanizmów spiekania tworzyw ceramicznych, badań i opracowania nowych warstwowych tworzyw ceramicznych odpornych balistycznie dla konstrukcji pancerzy ceramicznych, prac nad opracowaniem technologii otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych. Profesor jest autorem i współautorem ponad 400 opublikowanych prac, czterech książek i monografii, ok. 150 prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Działalność międzynarodowa prof. Jerzego Lisa obejmuje współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki na świecie. Profesor bierze czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych.

Działalność inżynierska prof. Jerzego Lisa obejmuje prace głównie dla krajowego przemysłu ceramicznego. Profesor jest współautorem 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Był i jest kierownikiem 13 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także prac rozwojowych zlecanych przez przemysł. Był prezesem spółki innowacyjnej AGH – INNOAGH. Jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prof. Jerzy Lis pracuje w AGH od 1978 r. Przeszedł tutaj wszystkie szczeble kariery naukowej – od asystenta do profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2002–2012). Dwukrotnie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2002–2005 oraz 2012–2016). W latach 2005–2012 był Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju AGH, a w latach 2016-2020 – Prorektorem ds. Współpracy AGH.

Z żoną Elżbietą, którą poznał na studiach i poślubił w 1978 r., dzieli pasje podróżnicze. Mają troje dorosłych dzieci oraz wnuka Antosia.

 

Prorektor ds. Nauki AGH – prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Stawiam sobie za cel zwiększenie efektywności badań naukowych poprzez wzmocnienie roli grup i zespołów badawczych, silniejsze włączenie doktorantów w badania naukowe oraz dalszy rozwój infrastruktury i aparatury badawczej.

Zainteresowania naukowe prof. Marka Gorgonia obejmują obszary automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki technicznej. Główny wątek jego prac koncepcyjnych i eksperymentalnych wiąże się z opracowaniem i konstruowaniem systemów wizyjnych, które potrafią bardzo szybko analizować dane dostarczane z kamer, dzięki zastosowaniu do ich budowy bardzo nowoczesnych układów elektronicznych tzw. układów reprogramowalnych FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) i wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Jest autorem dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych, wypromował czterech doktorów. Kieruje zespołem naukowym Laboratorium Systemów Wizyjnych. Współorganizował współpracę pomiędzy AGH a ALICE – jedną z głównych grup badawczych CERN – i miał znaczący udział w uzyskaniu przez AGH pełnego członkostwa w tej grupie.

Prof. Marek Gorgoń realizuje pasje naukowe od 1986 r., gdy w trakcie studiów wyższych na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął współpracę z zespołem Laboratorium Biocybernetyki w Katedrze Automatyki. Trzydzieści lat później, w roku 2016, objął funkcję Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki. W latach 2012–2020 był członkiem Senatu AGH. W kadencji 2016–2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych oraz był członkiem władz akademickich AGH.

Wielkim wsparciem jest dla niego rodzina – żona i dwójka dorosłych już dzieci. Przez wiele lat aktywny społecznie: w ruchu harcerskim, turystycznym i sportowym. Jeździ na nartach, żegluje i uprawia turystykę górską.

 

Prorektor ds. Kształcenia AGH – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Decydując się na kontynuację pełnienia funkcji prorektora ds. kształcenia, kierowałem się pragnieniem dalszego realizowania działań w obszarach szeroko rozumianej jakości kształcenia, stałego poszerzania oferty dydaktycznej (zwłaszcza dla najlepszych studentów), wspierania elastyczności programu studiów, w tym rozwój obieralności. W nowej kadencji główne nasze zadania widzę w obszarze związanym ze statusem Uczelni Badawczej, np. wdrażania nowoczesnych technik dydaktycznych.

Prof. Wojciech Łużny jest fizykiem. Specjalizuje się w fizyce ciała stałego, prowadzi badania nad strukturą polimerów i modelowaniem komputerowym materii skondensowanej. Jest promotorem pięciu prac doktorskich. Jego główne osiągnięcie naukowe to opracowanie nowych metod badań struktury polimerów przewodzących w oparciu o rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego i modelowanie komputerowe. Dorobek naukowy prof. Wojciecha Łużnego stanowi ok. 70 artykułów w czasopismach zagranicznych, ok. 80 wystąpień na konferencjach naukowych oraz dwie książki. W trakcie swojej kariery naukowej odbył staże naukowo-badawcze w Trondheim, Grenoble i Hamburgu.

Prof. Wojciech Łużny pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pełnił funkcję Prodziekana (2002-2008) oraz Dziekana (2008–2012) wydziału. W latach 2012–2016 przewodniczył Senackiej Komisji Budżetowej AGH. W kadencji 2016–2020 był Prorektorem ds. Kształcenia AGH oraz Członkiem Prezydium Komitetu Fizyki PAN. Jako przewodniczący stał na czele Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH.

Jest pomysłodawcą utworzenia oraz głównym realizatorem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.

Pasją zawodową prof. Wojciecha Łużnego jest dydaktyka i popularyzacja fizyki, natomiast prywatną – książki, Tatry, a przede wszystkim rodzina: żona Magdalena, troje dzieci i troje wnuków.

 

Prorektor ds. Współpracy AGH – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Współpraca, innowacyjność i rozwój to filary, na których powinniśmy budować pozycję Akademii Górniczo-Hutniczej jako lidera wspierającego otoczenie społeczno-gospodarcze w naszym kraju. Za motto działalności Pionu Współpracy można przyjąć sentencję „Z AGH współpraca wszystkim się opłaca”.

Zainteresowania naukowe i prowadzone przez prof. Rafała Wiśniowskiego badania są związane z techniczno-technologicznymi problemami wykonywania otworów kierunkowych dla potrzeb górnictwa, inżynierii naftowej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i energetyki. Profesor był kierownikiem i wykonawcą ośmiu grantów. Jest autorem ponad 230 artykułów i referatów, 10 monografii, 11 fragmentów książek. Jest również współautorem ponad 100 opracowań i ekspertyz wykonanych dla przemysłu i jednostek administracji państwowej.

Prof. Rafał Wiśniowski całą swą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą związał z AGH. Na uczelni pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii, Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Był aktywnym członkiem Senatu AGH, działając w komisjach budżetowej i pracowniczej.

Profesor jest szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej córki.

 

Prorektor ds. Studenckich AGH – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Studenci to serce naszej uczelni. Moim najważniejszym zadaniem jest partnerska współpraca z nimi oraz umożliwienie najpełniejszego wykorzystania możliwości, szans i perspektyw, które oferuje im AGH.

Prof. Rafał Dańko prowadzi prace naukowe w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Specjalizuje się w zagadnieniach teorii, konstrukcji i pomiarów maszyn odlewniczych w kontekście wytwarzania elementów maszyn metodami odlewniczymi i przyrostowymi. Ważnym elementem działalności naukowej Profesora są prace związane z oddziaływaniem technologii odlewnictwa na otoczenie i recykling materiałów. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac naukowych, raportów z badań naukowych, w tym również ośmiu monografii oraz 10 patentów.

Od początku swojej kariery naukowej jest związany z Wydziałem Odlewnictwa, gdzie od roku 2010 pełnił funkcję kierownika Pracowni Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów. W latach 2016–2020 był Dziekanem wydziału. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Zasiada w Komitecie Sterującym Światowej Organizacji Odlewniczej. Aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Metali Nieżelaznych.

W działalności dydaktycznej dużą rolę przywiązuje do wdrażania studentów do innowacyjnych technologii, kreatywności i samodzielności w działaniu.

Jest żonaty. Ma dwoje dzieci: syn jest tegorocznym maturzystą, a córka w tym roku rozpocznie naukę w liceum. W czasie wolnym czynnie uprawia narciarstwo, turystykę górską i rowerową. Znajduje też czas na stałe i wierne kibicowanie krakowskim oraz polskim sportowcom.

 

Prorektor ds. Ogólnych AGH – prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Moim zadaniem jest zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania uczelni w ramach struktury organizacyjnej oraz wewnętrznych regulacji prawnych uwzględniających specyfikę i potrzeby AGH. Drugim ważnym obszarem działalności będzie prowadzenie polityki kadrowej i socjalno-bytowej pracowników i emerytów AGH we współpracy z reprezentantami społeczności uczelni.

Prof. Tadeusz Telejko zajmuje się problemami wymiany ciepła i jej modelowania, w szczególności w wysokotemperaturowych procesach przemysłowych. Jest autorem lub współautorem czterech książek oraz ok. 150 publikacji naukowych zamieszczonych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, a także recenzowanych materiałach konferencyjnych. Był kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych.

Całe zawodowe życie jest związany z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Był kierownikiem Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska. W latach 2008–2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Badań Naukowych i Finansów, a w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 – Dziekana wydziału.

Jest także przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w AGH. Podczas minionej kadencji był członkiem Komitetu Metalurgii PAN, członkiem Prezydium Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

Wypromował czworo doktorów, a także kilkudziesięciu magistrów inżynierów i inżynierów.

Prywatnie lubi jeździć na rowerze i chodzić po górach. Urlopy spędza z wnuczkami oraz podróżuje.