Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagrody Ministra Nauki dla dwóch profesorów z AGH

Na zdjęciu pamiątkowe statuetki w postaci dwóch skrzydeł ułożonych jedno pod drugim.

fot. źródło: www.gov.pl/web/nauka

Nagrody Ministra Nauki dla dwóch profesorów z AGH

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (za całokształt dorobku) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak (za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej) zostali uhonorowani nagrodami przyznanymi najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Nagrody wręczył laureatom minister nauki Dariusz Wieczorek podczas uroczystej gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się 18 lutego 2024 r. w auli Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos urodził się 28 października 1954 r. w Sosnowcu.

W 1978 r. otrzymał dyplom magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W 1978 r. rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Układów Elektronicznych Instytutu Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. W 1983 r. uzyskał stopień doktora. W 1994 r. na Politechnice Łódzkiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1995 r. jest kierownikiem Zespołu Systemów Nano i Mikroelektronicznych. W 1998 r. został profesorem nadzwyczajnym. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół warstwy fizycznej technologii informacyjnych, w szczególności projektowania niskoenergetycznych wbudowanych systemów scalonych analogowych i cyfrowych (w skali mikro i nano).

Recenzent projektów programów ramowych UE. W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą. Kierował realizacją 14 projektów naukowo-badawczych i rozwojowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i resort nauki. Kierował pracami nad wdrożeniem autorskiej aparatury kontrolno-pomiarowej w przemyśle maszynowym (TAMEL Tarnów) oraz protezy termicznej dla niewidomych. Prowadził wykłady jako profesor wizytujący w Wielkiej Brytanii, Belgii i w Polsce (w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej).

Był Konsultantem Komisji Europejskiej ds. priorytetów 6. Programu Ramowego. Jest koordynatorem trzech projektów ERASMUS, przy współpracy z Wielką Brytanią (Norwich), Francją (Paryż) i Belgią (Gandawa). Realizował projekty finansowane przez NATO. Współzałożył ośrodek ADEC (Krajowe Centrum Projektowania Układów Scalonych).

Promotor 10 prac doktorskich oraz ok. 300 inżynierskich i magisterskich. 
Współautor/autor ponad 300 publikacji, w tym czterech książek (jedna wydana w Wielkiej Brytanii). Współautor pięciu patentów.

Członek z wyboru Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne ICSES, Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji MIXDES, Komitetu Naukowego Konferencji ELTE, Komitetu Programowego Krajowej Konferencji „Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim”, Komitetu Naukowego czasopisma „Mikroelektronika i Informatyka”, Sekcji Elektroniki Zespołu T11 KBN.

Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora AGH.Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak urodził się w 1952 r. w Jaśle. W 1978 r. ukończył z wyróżnieniem studia w AGH oraz w Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, uczestnicząc w realizacji projektów strategicznych, zamawianych, badawczo-rozwojowych i celowych na rzecz polskiego i światowego przemysłu odlewniczego.

W 1982 r. w Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu uzyskał stopień doktora. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn otrzymał w roku 1993 w Politechnice Poznańskiej. W latach 1994–2000 był pracownikiem naukowo-badawczym (research associate) oraz profesorem wizytującym w University of Wisconsin, Milwaukee oraz wielu amerykańskich instytucji R&D. W latach 2001–2007 był pracownikiem naukowym Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie: kierował Pracownią Kompozytów oraz Pracownią Badań Materiałowych i Recyklingu (od 2002), a od 2006 r. był doradcą dyrektora ITS. W roku 2002 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2002–2007 był asystentem ds. naukowo-badawczych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, następnie w latach 2007–2017 dyrektorem tegoż Instytutu, a od 2017 r. doradcą ds. naukowych, w okresie 2018–2019 – na etacie profesora. W 2018 r. został ekspertem w Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre „Acad. Angel Balewski”. Od 2018 r. jest zatrudniony w Katedrze Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH jako profesor prowadzący Pracownię Inżynierii Ciekłego Metalu w konsorcjum z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego (IMIM PAN).

Autor i współautor ponad 60 książek i skryptów w wersji polskiej i angielskiej, ponad 550 publikacji technicznych i naukowych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą oraz opracowań przemysłowych i wdrożeniowych. Twórca i współtwórca 33 patentów i wzorów użytkowych. Promotor czterech prac doktorskich.

Współpracuje z ośrodkami badawczymi w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Był profesorem wizytującym w University of Wisconsin, Osaka University, Tohoku University, stypendystą ONZ-UNIDO oraz Polish American Joint Fund named Maria Skłodowska-Curie, stypendystą Ministry of Science, Culture and Sport of Japan.

Członek komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych; członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (przewodniczący Komisji Polityki Naukowej), Komitetu Metalurgii, Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (aktualnie wiceprzewodniczący), STOP (członek honorowy i aktualnie wiceprezes), Rady Naukowej IMIM PAN (aktualnie wiceprzewodniczący), IZTW (dawniej IOS), ITS, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (członek założyciel), Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, a także członek TMS Minerals, Metals, Materials, American Society of Metals (ASM), International Community for Composite Engineering (ICCE), American Foundry Society.

W 2017 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Warnie.

Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii, Złotym Medalem z Wyróżnieniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Medalem Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich, Złotym Medalem z Wyróżnieniem 56. Światowych Targów Wynalazczości Badań Naukowych Nowych Technik Brussels EUREKA, wieloma Złotymi Medalami MTP, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012 – Mistrz Nauki Polskiej). Posiada tytuł Honorowego Pracownika Nauki „Honorable Research Fellow” Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii (2014) oraz Honorowe Wyróżnienie IMIM PAN „Tibi Polonia Per Scientiam” (2016).

***

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych w następujących kategoriach: za całokształt dorobku oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: organizacyjnej, wdrożeniowej, dydaktycznej, naukowej.

Ustanowiony w 2020 r. Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie. Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

Stopka