14.04.2021

Zmarł prof. Andrzej Świątoniowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski, wybitny specjalista w zakresie urządzeń i procesów obróbki plastycznej, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Prof. Andrzej Świątoniowski urodził się 3 sierpnia 1948 r. w Krakowie. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem w 1972 r. na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Hutniczych i Automatyki w Zakładzie Urządzeń Obróbki Plastycznej i Przetwórstwa Metali na stanowisku asystenta stażysty, a następnie kontynuował pracę jako asystent (do 1974 r.) oraz starszy asystent (do września 1977 r.). Cała dalsza, ponad 45-letnia kariera naukowa prof. Andrzeja Świątoniowskiego była związana z obecnym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Stopień doktora uzyskał w 1977 r. po obronie z wyróżnieniem pracy nt. Zjawiska dynamiczne w konwencjonalnych klatkach walcowniczych. W czerwcu 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, przedstawiając dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. Analiza współzależności pomiędzy drganiami walcarki a przebiegiem procesu. W 1997 r. uzyskał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 r., a od 2013 r. był zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wielu staży krajowych i zagranicznych. Odbył m.in. staż w Biurze Studiów i Projektów BIPROSTAL, trzymiesięczny w Pilźnie (Czechy), naukowy w Miskolcu (Węgry), a także w Firmie Jlliana Steel (Hammond, Indiana USA). Pracował jako Visting Research Professor w Department of Materials Engineering Monash University Melbourne (Australia).

W początkowym okresie pracy Profesor zajmował się zjawiskami dynamicznymi związanymi z procesami walcowania. Sformułował zasady doboru parametrów konstrukcji i metod eksploatacji urządzeń walcowniczych. W wyniku dalszych badań i dogłębnej analizy zjawisk dynamicznych opracował uogólniony model stanu konstrukcji walcarki oraz procesu plastycznego płynięcia metalu. W ostatnich latach Profesor zajmował się zagadnieniami związanymi z przeróbką plastyczną (tłoczenie blach) nowych materiałów konstrukcyjnych o wysokich właściwościach wytrzymałościowych na potrzeby przemysłu lotniczego i samochodowego (we współpracy m.in. z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach i Kirhchoff Automotive Polska w Mielcu). Profesor był autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych, brał udział w kilkudziesięciu pracach naukowo-badawczych. Wypromował kilkudziesięciu dyplomantów oraz kilku doktorów. Wielokrotnie recenzował prace doktorskie, habilitacyjne oraz publikacje naukowe.

Profesor Andrzej Świątoniowski aktywnie uczestniczył w pracach różnych organizacji i stowarzyszeń. Był m.in. członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, członkiem prezydium Komisji Mechaniki Stosowanej Krakowskiego Oddziału PAN. W roku 1997 został powołany w skład Stowarzyszenia New York Academy od Science, a w 2000 r. został członkiem American Association for the Advanced of Science. Był ponadto członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, które uhonorowało jego działalność przyznaniem Złotej Odznaki.

Za osiągnięcia naukowe był trzykrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodą Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej był odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za swoją działalność badawczą oraz organizacyjną Profesor był wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki stracił wybitnego naukowca i nauczyciela, ale także Przyjaciela, dobrego, szlachetnego i życzliwego wszystkim Człowieka.