22.12.2016

Ocena wyróżniająca dla Inżynierii Materiałowej WIMiIP

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi Inżynieria Materiałowa prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.


W uzasadnieniu czytamy m.in. pięć spośród sześciu kryteriów oceny programowej uzyskało ocenę „wyróżniająco”: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku program umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych; w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości uzyskały ocenę „wyróżniająco”.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, która realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych i instytucjonalnych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.