18.03.2021

Naukowcy z AGH redaktorami specjalnego wydania czasopisma naukowego „Energies”


Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak i dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. AGH z Centrum Energetyki AGH zostali redaktorami specjalnego numeru czasopisma „Energies” poświęconego pirolizie pt. „Application and Development of Pyrolysis Technology” (Zastosowania i rozwój technologii pirolizy). Zaproszono ich do edycji numeru ze względu na dotychczasowy dorobek w dziedzinie procesów energetycznych.

„Energies” to czasopismo Open Access indeksowane w bazach Scopus i Web of Science (Impact Factor: 2,7), któremu przypisane jest 140 pkt w wykazie MEiN. Propozycje artykułów do numeru poświęconego pirolizie można składać do 25 listopada 2021 r.

Oczekuje się, że spośród kilkuset nadesłanych propozycji, idących w ślad za zaproszeniami skierowanymi do naukowców na całym świecie, do opublikowania w tym wydawnictwie zostanie wybranych ok. 10 artykułów.  Liczymy na to, że w tym gronie będzie reprezentowana nasza uczelnia – mówi prof. Wojciech Nowak.

Piroliza to proces z udziałem ciepła, w atmosferze beztlenowej, powszechnie stosowany do przekształcania materiałów organicznych w stałą pozostałość zwaną karbonizatem lub koksem, ciekłe produkty zwane smołą oraz gaz zawierający wiele lotnych substancji. Piroliza w zależności od zastosowania jest czasami nazywana karbonizacją, koksowaniem lub krakingiem termicznym. Prowadzona w łagodnych warunkach temperaturowych, nosi nazwę toryfikacji.

Tradycyjnie pirolizę stosowano do węgla i biomasy. Wykorzystuje się ją jednak także do termicznej degradacji ropy naftowej, tworzyw sztucznych, olejów oraz materiałów odpadowych, takich jak opony i odpady komunalne. Może być również stosowana do termicznego rozkładu metanu na wodór i nanostruktury węgla pierwiastkowego.

Piroliza z natury jest reakcją wstępną w procesach zgazowania i spalania. Jako proces może być prowadzona w reaktorach ze złożem stałym, fluidalnym i unoszonym. Ze względu na szybkość nagrzewania można rozróżnić pirolizę wolną lub szybką, ze względu na temperaturę końcową procesu można wyróżnić proces niskotemperaturowy lub wysokotemperaturowy. Może być on również wspomagany plazmą i stosowany do utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Piroliza jest więc procesem i reakcją istotną dla wielu technologicznych zastosowań. W kontekście badawczym zagadnienie obejmuje następujące tematy:

  • chemia i kinetyka pirolizy,
  • procesy i produkty pirolizy,
  • zastosowania procesu w skali przemysłowej,
  • ekonomika i ochrona środowiska.