Młodzi naukowcy, koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem najlepszych naukowców. Obecnie w AGH działa łącznie blisko 140 Studenckich Kół Naukowych – Pionów Górniczego i Hutniczego.

Do najczęściej stosowanych form działalności kół naukowych można zaliczyć:

  • cykliczne spotkania szkoleniowe,
  • uczestnictwo w badaniach teoretycznych i doświadczalnych prowadzonych przez katedry i zakłady,
  • organizację konferencji, seminariów i obozów naukowych, 
  • udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w studenckiej wymianie międzynarodowej,
  • wyjazdy badawczo-szkoleniowe, naukowo-turystyczne i rekreacyjne.

     

Efekty całorocznej pracy studentów są prezentowane na Studenckich Sesjach Kół Naukowych, odbywających się w ramach tradycyjnych obchodów uczelnianych świąt – Dni Górnika i Hutnika. Najlepsze prezentowane podczas sesji prace publikowane są w „Zeszytach Naukowo-Dydaktycznych AGH”, stanowiąc bardzo często początek kariery zawodowej przyszłego absolwenta. Wspieranie i rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz integracja środowiska i zapewnienie ciągłości kontaktów absolwentów z aktualnie pracującymi w kołach studentami i pracownikami naukowymi, stanowiły podstawę powołania do życia w AGH stowarzyszenia pod nazwą Studenckie Towarzystwo Naukowe, które jest także organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, organizowanego pod patronatem Rektora AGH.