Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2022 dla naukowców i naukowczyń z AGH

Na zdjęciu górny fragment fasady głównego budynku AGH. Widoczny napis na wejściem oraz posąg św. Barbary.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok 2022 dla naukowców i naukowczyń z AGH

Prezes Rady Ministrów uhonorował wybitnych naukowców i artystów. W gronie nagrodzonych za rok 2022 znalazło się dwóch badaczy i dwie badaczki z AGH.

W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

dr hab. inż. Adam Jabłoński, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
tytuł rozprawy: Condition Monitoring Algorithms in MATLAB
Doceniono duży potencjał dydaktyczny monografii, szczególnie w łączeniu osiągnięć naukowych z ich wdrażaniem do praktyki poprzez umieszczenie linku do strony autora na serwerze AGH z kodami źródłowymi do wszystkich przedstawionych algorytmów. To ponad 500-stronicowe dzieło stało się widoczne na głównych serwisach światowych.

dr hab. inż. Angelika Kmita, prof AGH, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
tytuł rozprawy:  Termiczna dekompozycja nanokompozytowego spoiwa formierskiego na bazie żywicy fenolowo – formaldehydowej z ferrytem cynku
Naukowczynię uhonorowano za wykorzystanie nanocząstek w procesie przygotowania form odlewniczych, przez co uzyskała istotne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w procesach odlewniczych. American Chemical Society for Applied Chemistry and Chemical Engineering umieściło ją w grupie 20 naukowców o największym wpływie na chemię stosowaną w roku 2022.

W kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska

dr Adriana Gilarska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
tytuł rozprawy: Bioaktywne nanokompozyty dla potrzeb inżynierii tkankowej
Badaczkę nagrodzono za wnikliwe, interdyscyplinarne studium poświęcone badaniom bioaktywnych nanokompozytów dla potrzeb inżynierii tkankowej, którego wyniki – poza wartością poznawczą – mają także znaczące perspektywy zastosowań w medycynie.

dr inż. Radosław Porada
tytuł rozprawy: Funkcjonalizacja materiałów elektrodowych dla woltamperometrii związków organicznych z elementami standaryzacji i przetwarzania sygnałów
Naukowiec został wyróżniony za opracowanie teoretyczne i praktyczne nowej generacji materiałów elektrodowych do elektrochemicznego oznaczania związków organicznych.

***

W uznaniu znaczącego wkładu w rozwój polskiej nauki Prezes Rady Ministrów co roku przyznaje nagrodę, którą otrzymują osoby lub zespoły za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

W przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie kryteriami oceny było:

  • znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
  • poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,
  • poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,
  • poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Przy ocenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego pod uwagę było brane:

  • znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,
  • poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów przyznanymi w roku 2023 za rok 2022 uhonorowano 44 osoby oraz jeden 11-osobowy zespół badawczy.

Stopka