Skip to content ↓

Regulamin

Regulamin „AGH NAUKA spotkania” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.  Zadaniem projektu „AGH NAUKA spotkania”, zwanego dalej „Projektem”, jest działalność zmierzająca do kształtowania społeczeństwa opartego o wiedzę poprzez popularyzację nauki oraz ukazywanie jej praktycznych zastosowań.
 2. Projekt upowszechnia naukę w formie publicznych wykładów oraz wywiadów (zwanych dalej „spotkaniami”), których nagrania audio-wideo mogą być również udostępniane w Internecie za pośrednictwem dedykowanych w tym celu i powszechnie dostępnych platform.
 3. Organizatorem Projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie:
  Adres: al. Mickiewicza 30,
  30-059 Kraków,
  Regon: 000001577,
  NIP: 6750001923,
  zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu jest Centrum Komunikacji i Marketingu AGH, Sekcja redakcji i popularyzacji nauki, zwana dalej „Centrum” (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bud. A-0, pok.112).
 5. W kwestiach merytorycznych Centrum wspiera Rada Programowa, zwana dalej „Radą”. Skład osobowy Rady dostępny jest na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/rada-programowa.

§ 2. Rada Programowa

 1. Rada składa się z 3 pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Dyrektora Centrum.
 2. Członków Rady powołuje Rektor AGH.
 3. Do kompetencji Rady należy doradztwo oraz wsparcie Centrum w sprawach merytorycznych związanymi z Projektem, a przede wszystkim w:
  a.    wyborze tematyki spotkań,
  b.    doborze prelegentów,
  c.    prowadzeniu spotkań.
 4. Rada w zakresie powierzonych kompetencji ściśle współpracuje z wyznaczonymi przez Dyrektora Centrum pracownikami Centrum odpowiedzialnymi za realizację projektu.
 5. Radę powołuje Rektor AGH na kadencję trwającą jeden rok akademicki.
 6. Członkowie Rady mogą zostać odwołani przez Rektora AGH przed upływem kadencji.

§ 3. Udział w spotkaniach

 1. Wydarzenia z cyklu „AGH NAUKA spotkania" mają charakter otwarty, a z tytułu udziału w nich nie są pobierane żadne opłaty.
 2. Terminy oraz miejsca spotkań wraz z zaplanowanymi tematami Organizator będzie publikował na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/terminy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego spotkania w każdej chwili bez podania przyczyny. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl.
 4. Uczestnik spotkania zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, w szczególności do:
  a. przestrzegania przepisów BHP,
  b. przepisów przeciwpożarowych,
  c. stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze spotkania uczestników, zachowujących się w sposób, który:
  a. zagraża bezpieczeństwu innych uczestników,
  b. zakłóca porządek i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  c. narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym uczestnikom w odbiorze spotkań.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w spotkaniu osobom znajdującym się pod wpływem środków odurzających.

§ 4. Rejestracja spotkań

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie spotkań, które może wykorzystać w celach promocyjnych w publikacjach drukowanych oraz elektronicznych oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora.
 2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  a. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  b. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin „AGH NAUKA spotkania” dostępny jest w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl/regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym każdorazowo będzie informować na stronie internetowej www.spotkania.agh.edu.pl.

Stopka