26.03.2013

Ograniczenia w ruchu i parkowaniu na terenie AGH w związku z budową Centrum Energetyki

27 marca, przekazaniem placu budowy, rozpoczyna się realizacja inwestycji „Centrum Energetyki AGH" przy ul. Czarnowiejskiej. Wykonanie przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością wprowadzenia istotnych ograniczeń i zmian w organizacji ruchu pojazdów i pieszych na terenie Uczelni.


Podyktowane to jest koniecznością:
- wydzielenia placu oraz zaplecza budowy,
- zapewnienia transportu technologicznego,
- zagwarantowania bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się po terenie Uczelni, w bezpośrednim sąsiedztwie powstającego obiektu.

Realizacja inwestycji wymaga ponadto wyłączenia z normalnego użytkowania ok. 280 miejsc parkingowych na stałe oraz ok. 120 okresowo.

W związku z powyższym, od 27 marca br., od godz. 6.00, na czas realizacji inwestycji, wprowadza się następujące zmiany w ruchu oraz możliwości parkowania na terenie AGH:

I. Ograniczenia i zmiany dotyczące ruchu

1. Całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów i pieszych będzie rejon realizacji inwestycji, tj. dotychczasowe parkingi pomiędzy Biblioteką Główną, Pawilonami C-3, C-4, Halą B 1 oraz drogi na tym terenie.
2. Wyłączona z użytkowania będzie brama wjazdowa na teren Uczelni przy ul. Czarnowiejskiej. Wyłączenie dotyczy zarówno ruchu pojazdów jak i pieszych.
3. Zachowany zostanie przejazd wzdłuż wschodniej ściany Hali B-1, do parkingu za halami B-1/B-2.
4. Zamknięte będą wejścia piesze na teren Uczelni przy Pawilonie C-3 oraz na wprost przejścia przez ul. Czarnowiejską przy ul. Konarskiego.
5. Zachowana będzie możliwość wejścia pieszego przy kamienicy Czarnowiejska 38 (na wprost ul. Konarskiego).
6. Częściowo wyłączony z komunikacji pieszej będzie teren pomiędzy Biblioteką Główną, a Pawilonem C-4.
7. W zależności od bieżących potrzeb zamykany będzie wjazd w drogi pomiędzy Biblioteką Główną i Pawilonem C-1 oraz Pawilonami B-1 i C-4.

II. Ograniczenia i zmiany dotyczące możliwości parkowania

1. Całkowicie wyłączony z możliwości parkowania będzie rejon realizacji inwestycji, tj. dotychczasowe parkingi pomiędzy Biblioteką Główną, Pawilonami C-3, C-4, Halą B 1.
2. Okresowo (w zależności od potrzeb) wyłączane będą z możliwości parkowania dotychczasowe parkingi pomiędzy Pawilonami C-4 i B-1, droga wzdłuż Pawilonów C-1, C-2, oraz parking w narożniku Pawilonów C-1 i C-2.
3. Na czas realizacji inwestycji udostępnione zostaną do parkowania wszystkie dopuszczalne miejsca (dotychczas dyskryminowane), z zachowaniem jednakże żelaznej zasady bezpieczeństwa i pierwszeństwa ruchu pieszego przed ruchem pojazdów.
 
Wprowadzone zmiany niewątpliwie skomplikują poruszanie się jak i parkowanie na terenie Uczelni. Jednakże ze względu na rozmiar inwestycji, w celu zapewnienia prawidłowego, a przede wszystkim bezpiecznego funkcjonowania Uczelni, są one nieodzowne. Przewidywany czas realizacji inwestycji, a tym samym ograniczeń i zmian w organizacji ruchu, szacowany jest na ok. 20 miesięcy, tj. do końca 2014 r.  

Zwracam się do całej społeczności AGH z gorącą prośbą o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji, stosowanie się do wprowadzonych zmian i ograniczeń, a przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po terenie Uczelni i respektowanie zaleceń pracowników Straży AGH w tym zakresie.

W związku z ograniczeniem liczby miejsc parkingowych uprzejmie proszę o racjonalne wykorzystanie parkingów, a w szczególności:
- zachowanie minimalnych, niezbędnych odległości pomiędzy parkującymi pojazdami,
- zajmowanie miejsc parkingowych na poszczególnych parkingach po kolei, a nie na zasadzie losowej.

Apeluję do wszystkich użytkowników o rozważenie zasadności przyjazdu na Uczelnię własnymi pojazdami w tym okresie, szczególnie w dniach dodatkowych utrudnień (Inauguracja Roku Akademickiego, Barbórka, Dzień Hutnika i inne wcześniej anonsowane okoliczności). Wszystkich organizatorów konferencji, zjazdów oraz spotkań z udziałem uczestników z zewnątrz proszę o wzięcie pod uwagę zaistniałych ograniczeń przy planowaniu swoich przedsięwzięć. Dotyczy to szczególnie imprez organizowanych w trakcie roku akademickiego.

Uprzejmie proszę wszystkie jednostki Uczelni o przekazanie informacji o zmianach i ograniczeniach swoim współpracownikom, kontrahentom, dostawcom etc.


Z góry przepraszam za zaistniałe utrudnienia i proszę o zgłaszanie wszelkich problemów oraz sugestii do Kierownika Straży AGH, tel. 40-01, e-mail: lasko@agh.edu.pl lub bezpośrednio do Sekretariatu Dyrektora ds. Organizacyjnych, tel. 20 46, e-mail: sdo@agh.edu.pl

Dyrektor ds. Organizacyjnych
mgr Jacek Szopa