06.07.2019

Konkurs - praca w projekcie PACMEL, wysokie stypendium, Wydział EAIiIB

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji zadań w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA.


Nazwa jednostki: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji zadań w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA.

Tytuł projektu: PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Głównym celem projektu PACMEL jest opracowanie modeli koncepcyjnych umożliwiających szersze wykorzystanie danych z sensorów i czujników maszyn i urządzeń do analizy i reinżynierii procesów biznesowych. W projekcie istotną rolę będą odgrywały mechanizmy semantycznej interpretacji niskopoziomowych danych, ich przekładu na dzienniki zdarzeń, a następnie ich powiązanie z wysokopoziomowym modelem procesu. Wypracowane metody pozwolą na odkrywanie wiedzy z danych przechowywanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w celu doskonalenia procesów.

Wymagania:

 • spełnienie jednego z kryteriów przyznawania stypendiów naukowych NCN (zgodnie z par.3 punkt 4 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r),
 • dorobek naukowy w informatyce z uwzględnieniem analizy danych, możliwie z użyciem metod sztucznej inteligencji,
 • doświadczenie z zakresu inteligentnej analizy danych (eksploracja danych, analiza szeregów czasowych, uczenie maszynowe)
 • udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację oraz pracę naukową (przynajmniej poziom B-2),
 • znajomość języków programowania np. Python, Matlab, preferowana znajomość metod semantycznej analizy danych,
 • wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl-Dokumenty-inne-„Kodeks Etyczny”),
 • wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę naukową w wymiarze nie mniejszym niż 20 godz. tygodniowo.

Opis zadań:

 • Eksploracyjna analiza danych przemysłowych.
 • Udział w opracowaniu środowiska dla analityki procesowej.
 • Przegląd wymagań w odniesieniu do specyfiki dziedzinowej zbiorów danych.

Typ konkursu NCN: UNISONO

Termin składania ofert: 31 lipca 2019 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia: przewidziano stypendium naukowe w wysokości ok 4100 PLN brutto wypłacane comiesięcznie od września 2019 r. przez okres 10 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. podanie, CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 2. zaświadczenie o spełnieniu kryterium przyznawania stypendiów naukowych NCN,
 3. opinię opiekuna naukowego lub promotora poświadczającą zaawansowanie prac dot. rozprawy doktorskiej oraz potwierdzającą kompetencje,
 4. informację o dorobku naukowym (lista publikacji oraz konferencji),
 5. informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. Grzegorz Jacek Nalepa, gjn@agh.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: Stypendium w projekcie PACMEL.

Przesłanie kopii dokumentów pocztą elektroniczną nie zwalnia ze złożenia oryginałów dokumentów w Sekretariacie Katedry Informatyki Stosowanej AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C2, pok. 406; tel. (012) 617 5199.

Komisja stypendialna działać będzie w oparciu o par.12, 13 oraz 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.

Komisja może zaprosić Kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 28 sierpnia 2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(rekrutacja – pracownik)

Realizując obowiązek informacyjny, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 5325;
 3. przedmiotem przetwarzania będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podstawa prawna przetwarzania: art. 221 § 1 Kodeksu pracy;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AGH wykonujący czynności związane z procesem rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacji;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną trwale usunięte w terminie określonym w obowiązujących przepisach;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
 11. podanie przez Panią/Pana danych określonych w pkt. 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji i nie wymaga odrębnej zgody.

 

 

................................................

imię i nazwisko

................................................

adres zamieszkania

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(rekrutacja – pracownik)

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a zawartych w moim CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku - w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ......................................

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

 

......................................

Data i podpis kandydata