Skip to content ↓

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania dla pracowników, z przeznaczeniem na wypłatę po 60. roku życia. PPK tworzone i współfinansowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jednostki budżetowe, w tym uczelnie publiczne, przystąpiły do systemu w styczniu br. Oznacza to obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w AGH.

Wskazani przez Rektora AGH, w uzgodnieniu z przedstawicielami działających w AGH związków zawodowych, reprezentanci pracodawcy wybrali instytucję zarządzającą PPK w AGH. Jest to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU), z którym zawarto umowę. Wyboru dokonano na podstawie analizy porównawczej pracowniczych planów kapitałowych oferowanych przez instytucje finansowe dopuszczone do zarządzania PPK.

Prywatne i imienne rachunki Pracowniczych Planów Kapitałowych będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Program jest obowiązkowy dla podmiotu zatrudniającego (pracodawcy, zleceniodawcy) i dobrowolny dla osób zatrudnionych (pracownika, zleceniobiorcy).

9 kwietnia 2021 r. AGH zawarła z TFI PZU umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Data ta jest istotna do określenia wieku osób zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców pobierających wynagrodzenie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu).

 • Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 lat.
 • Osoby które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat stają się uczestnikami wyłącznie na ich wniosek.
 • Osoby, które 9 kwietnia 2021 r. obchodzą 55. urodziny zalicza się do grupy osób, które muszą złożyć wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.
 • Osoby, które 9 kwietnia 2021 r. obchodzą 70. urodziny nie mogą już być uczestnikami PPK.

Przydatne informacje

Gdzie można uzyskać informacje o PPK

Wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń związanych z PPK

Do pobrania:

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Uczestnik PPK może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

Możliwe są dwie opcje rezygnacji:

 • przed zawarciem umowy o prowadzenie (czyli przed 09.04.2021 r.) – pracownik nie staje się uczestnikiem PPK, jego nazwisko nie figuruje na liście, będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie – dotyczy osób w wieku 18 do 55 lat;
 • po zawarciu umowy o prowadzenie - pracownik nie przestaje być uczestnikiem PPK – od miesiąca, w którym złożył rezygnację, przestaje się dokonywać za niego wpłat do PPK.

Do pobrania:

Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)

Uczestnik, który złożył deklarację rezygnacji, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. 

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Dokument przeznaczony jest dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia. Pracownik zainteresowany przynależnością do PPK składa taki wniosek zatrudniającemu.

Ustawodawca określił, że do PPK automatycznie włączane będą osoby zatrudnione, będące w wieku 18-55 lat, od wynagrodzenia których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. W związku z powyższym, osoby te nie składają wniosku o prowadzenie PPK.

Do pobrania:

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł (czyli nie tylko w AGH) w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. jest to 2800.00 zł x 1,2 = 3360.00 zł.

Jeżeli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK (zgodnie z jego deklaracją) wynosiła mniej niż 2% wynagrodzenia, uczestnik osiągnął łącznie miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2–krotności minimalnego wynagrodzenia, to za rok, w którym nastąpiło takie przekroczenie, dopłata roczna nie przysługuje. Można tego uniknąć, jeżeli odpowiednio wcześniej zostanie złożona deklaracja o rezygnacji z obniżenia wpłaty podstawowej.

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych lub zmiany ich wysokości obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez pracodawcę deklarację.

Do pobrania:

Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Wpłata dodatkowa pracownika może wynosić do 2% brutto wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie wpłata finansowana ze środków pracownika może stanowić łącznie 4% wynagrodzenia brutto.  

Deklarację finansowania wpłaty dodatkowej można złożyć w każdym czasie. Można również zmienić jej wysokość lub zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej do PPK.

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych, zmiany wysokości wpłat dodatkowych lub rezygnacja z ich naliczania obowiązuje od miesiąca następującego, po miesiącu w którym została złożona.

Do pobrania:

Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK u innych pracodawców

Uczestnik PPK może przenieść swoje oszczędności do PPK nowego pracodawcy w ramach tzw. wypłaty transferowej. W terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, uczestnik PPK składa nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych wcześniej w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. W oświadczeniu należy podać oznaczenie instytucji finansowych (nazwa, NIP), z którymi pracownik ma zawarte umowy. Pracodawca niezwłocznie informuje o obowiązku złożenia w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową oraz o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do dokonania ww. wypłaty.

Do pobrania:

Oświadczenie uczestnika o braku zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową

Osoba, która otrzymała od pracodawcy informację, że zamierza on zlecić wypłatę transferową środków zgromadzonych w PPK byłego pracodawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji, może złożyć pisemne oświadczenie o braku zgody na złożenie w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunku w poprzedniej instytucji finansowej na rachunek w instytucji finansowej, z którą umowę zawarł na jego rzecz i w jego imieniu aktualny pracodawca. Termin będzie zachowany, jeżeli w ciągu 7 dni oświadczenie uczestnika zostanie złożone AGH, tj. dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

Uwaga: Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

Środki zgromadzone na koncie PPK należą do uczestnika, może on nimi dysponować także na wypadek swojej śmierci. Może wskazać instytucji finansowej, z którą ma umowę, jedną osobę lub więcej, które mogą po jego śmierci otrzymać zgromadzone środki. Może też określić w jaki sposób podzielić je pomiędzy wskazane osoby. Wskazanie osób uprawnionych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem, więc jeśli go nie będzie to środki wejdą w skład spadku i będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych – czyli zostaną przeniesione na konto PPK osób uprawnionych do dziedziczenia, a w przypadku, kiedy osoby te nie będą w PPK – na konto IKE, PPE lub zostaną zwrócone w formie pieniężnej.

W przypadku śmierci uczestnika PPK, który pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika na rachunek PPP, IKE, PPE małżonka lub w formie pieniężnej na wniosek małżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Pozostała część środków jest przekazana osobom uprawnionym.

Oświadczenie wskazujące osoby uprawnione uczestnik PPK składa za pośrednictwem serwisu in PZU, do którego otrzyma dostęp, po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, czyli po 8 kwietnia br. Uczestnik będzie mógł złożyć oświadczenie w formie pisemnej w oddziale PZU. Wzór druku będzie dostępny w serwisie in PZU.

Uwaga: Pracodawca (AGH) nie jest upoważniony do przyjmowania oświadczeń wskazujących/odwołujących osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK, po śmierci uczestnika PPK.

Forma i miejsce składania wniosków i deklaracji

Deklaracje i wnioski należy składać w formie pisemnej, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 • Pracownicy (niezależnie czy mają dodatkowo zawarte z AGH umowy cywilnoprawne)
  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: 
  dla Centrum Spraw Pracowniczych, Dział Kadr
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: 
  Centrum Spraw Pracowniczych, Dział Kadr.

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Centrum Spraw Pracowniczych, Dział Kadr
  pawilon C-2, pokój 7
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
   
 • Osoby (niebędące pracownikami AGH) które mają zawarte z AGH umowy cywilnoprawne i ich wynagrodzenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – w rozumieniu ustawy o PPK są zatrudnionymi i dla potrzeb PPK są identycznie traktowani jak pracownicy 

  Miejsce składania: portiernia pawilon C-1 z informacją: dla Kwestury – Sekcja Wypłat Różnych.
  W celu lepszej ochrony Państwa danych osobowych, sugeruję składanie deklaracji i wniosków w zaklejonych kopertach zaadresowanych: KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych

  Deklaracje i wnioski można również przesłać na adres:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  KWESTURA – Sekcja Wypłat Różnych, pawilon C-1, pokój 16
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków

Stopka