Prorektor ds. Współpracy

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Współpracy:

  • współpraca międzynarodowa,
  • współpraca krajowa,
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową,
  • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim.


W szczególności zakres kompetencji Prorektora ds. Współpracy obejmuje:
1. Kierowanie pracami Pionu Współpracy.
2. Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
3. Zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi oraz nadzór nad ich realizacją.
4. Nadzór i koordynację wymiany zagranicznej pracowników.
5. Nadzór i koordynację współpracy krajowej Uczelni, w tym koordynację kontaktów i umów o bezpośredniej współpracy i współdziałaniu z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi, administracyjnymi, gospodarczymi i przemysłowymi.
6. Nadzór nad opracowaniem przez wydziały wniosków do NCBiR i instytucji zagranicznych o środki finansowe na badania naukowe oraz podpisywanie wniosków, umów (także ich zmiana i rozwiązywanie) i wszelkich innych dokumentów z tym związanych, a także nadzór nad realizacją tych umów.
7. Podpisywanie, zmienianie i rozwiązywanie umów konsorcjum w zakresie określonym w punkcie 6.
8. Nadzór nad działaniami w zakresie ochrony własności intelektualnej AGH (w tym wdrożeń patentów i licencji) oraz procedurami wsparcia przedsiębiorczości środowiska akademickiego.
9. Analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową.
10. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, m.in. takich jak: Programy Ramowe UE, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Lifelong Learning Programme, TEMPUS.
11. Podpisywanie wniosków i zawieranie umów o dofinansowanie w ramach projektów - z udziałem podmiotów zagranicznych - finansowanych ze źródeł krajowych, m.in. takich jak EUREKA i COST.
12. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
13. Nadzór nad działalnością Centrum Transferu Technologii AGH i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.
14. Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu współpracy krajowej i zagranicznej dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych upoważnionych instytucji.
15. Współpracę z Senackimi i Rektorskimi Komisjami w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Współpracy.
16. Nawiązywanie kontaktów i zawieranie umów o współpracy Uczelni z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi oraz współdziałanie z Prorektorem ds. Nauki w zakresie kontaktów i umów o współpracy Uczelni z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi.
17. Współpracę z prorektorami innych uczelni w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Współpracy.
18. Nadzór nad częścią budżetu Uczelni i funduszami w zakresie ustalonym przez Rektora.
19. Promocję Uczelni.
20. Realizację innych obowiązków i uprawnień ustalonych dla Prorektora ds. Współpracy zawartych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych.
21. Podpisywanie wniosków, umów i innych dokumentów wynikających z zakresu kompetencji określonych powyżej.