Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Nauki:  

  • polityka Uczelni w zakresie badań naukowych,
  • studia doktoranckie,
  • polityka wydawnicza,
  • działalność biblioteczna,
  • informatyzacja Uczelni,
  • gospodarka aparaturą naukowo-badawczą.


W szczególności zakres kompetencji Prorektora ds. Nauki obejmuje:
1. Kierowanie pracami Pionu Nauki.
2. Koordynację i nadzór nad badaniami naukowymi prowadzonymi przez wydziały i jednostki pozawydziałowe.
3. Koordynację działań w zakresie uzyskiwania uprawnień przez jednostki podstawowe Uczelni oraz kategoryzacji jednostek.
4. Współdziałanie z Prorektorem ds. Współpracy w zakresie kontaktów i umów o współpracy Uczelni i jej jednostek z krajowymi jednostkami i instytucjami naukowymi.
5. Nadzór nad opracowaniem przez wydziały wniosków do MNiSW oraz NCN i innych instytucji o środki finansowe na badania naukowe oraz podpisywanie wniosków, umów (także ich zmiana i rozwiązywanie) i wszelkich innych dokumentów z tym związanych, a także nadzór nad realizacją tych umów (z wyłączeniem NCBiR).
6. Podpisywanie, zmienianie i rozwiązywanie umów konsorcjum w zakresie określonym w punkcie 5.
7. Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych - za wyjątkiem gruntów i lokali - o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 250 000 EURO zgodnie z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
8. Przygotowanie rocznych planów organizacji w Uczelni konferencji naukowych i sympozjów oraz zatwierdzanie ich preliminarzy.
9. Zatwierdzanie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu badań naukowych dla władz Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych upoważnionych instytucji.
10. Dysponowanie środkami na odtwarzanie majątku trwałego przyznanymi uchwałą Senatu AGH na dany rok.
11. Nadzór nad studiami doktoranckimi i wydawaniem dyplomów doktorskich.
12. Nadzór nad realizacją polityki wydawniczej Uczelni, w tym publikacji w Internecie.
13. Nadzór nad działalnością Biblioteki Głównej AGH i koordynacja funkcjonowania wszystkich bibliotek w Uczelni. Przewodniczenie Radzie Bibliotecznej.
14. Nadzór nad działalnością Wydawnictw AGH, Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla.
15. Nadzór nad szeroko pojętą informatyzacją Uczelni.
16. Nadzór nad działalnością Uczelnianego Centrum Informatyki i Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.
17. Współpracę z Komisjami Senackimi i Rektorskimi w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Nauki, a w szczególności Senacką Komisją ds. Nauki.
18. Współpracę z prorektorami innych uczelni w zakresie spraw będących w kompetencjach Prorektora ds. Nauki.
19. Promocję Uczelni.
20. Realizację innych obowiązków i uprawnień ustalonych dla Prorektora AGH ds. Nauki, zawartych w wewnątrzuczelnianych aktach prawnych.