Prorektor ds. Współpracy

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Obszary działalności Uczelni powierzone nadzorowi i koordynacji Prorektora ds. Współpracy:

  • współpraca międzynarodowa,
  • współpraca krajowa,
  • działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna,
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną, edukacyjną,
  • koordynacja przedsiębiorczości akademickiej,
  • transfer wiedzy i technologii,
  • zarządzanie przysługującymi Uczelni prawami własności intelektualnej oraz udziałami w spółkach prawa handlowego,
  • działalność organizacyjna Pionu Współpracy.


Biogram

Zainteresowania naukowe i prowadzone przez prof. Rafała Wiśniowskiego badania są związane z techniczno-technologicznymi problemami wykonywania otworów kierunkowych dla potrzeb górnictwa, inżynierii naftowej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i energetyki. Profesor był kierownikiem i wykonawcą ośmiu grantów. Jest autorem ponad 230 artykułów i referatów, 10 monografii, 11 fragmentów książek. Jest również współautorem ponad 100 opracowań i ekspertyz wykonanych dla przemysłu i jednostek administracji państwowej.

Prof. Rafał Wiśniowski całą swą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą związał z AGH. Na uczelni pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii, Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Był aktywnym członkiem Senatu AGH, działając w komisjach budżetowej i pracowniczej.

Profesor jest szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej córki.