Senat AGH

Członkowie Senatu AGH

Na podstawie Statutu AGH:

 

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

 

Do zadań Senatu należy:

 • uchwalanie  Statutu bezwzględną większością głosów, przy  obecności  co  najmniej połowy statutowej liczby członków;
 • uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
 • uchwalanie misji Uczelni;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni oraz wybór przewodniczącego Rady Uczelni;
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa;
 • uchwalanie regulaminu studiów wyższych;
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzania;
 • określanie wytycznych w zakresie ustalania programów studiów wyższych;
 • ustalanie programów studiów oraz studiów podyplomowych;
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 • określanie zasad nauki języków obcych w Uczelni;
 • zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • wykonywanie zadań związanych z:

  • a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK", do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
  • b) włączeniem do „Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia (zgodnie z ustawą zdnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

 • określanie sposobu postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych;
 • określanie zasad konkursów, w ramach których odbywa się rekrutacja do szkół doktorskich;
 • uchwalanie regulaminu szkół doktorskich;
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
 • zatwierdzanie wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego;
 • powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem w sprawie  nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki oraz w dyscyplinie, gdy nie została powołana rada dyscypliny naukowej;
 • nadawanie stopnia doktora w dziedzinie nauki;
 • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych;
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 • zatwierdzanie regulaminów akademickiego inkubatora przedsiębiorczości i centrum transferu technologii działających jako jednostki Uczelni;
 • wyrażanie zgody dla Rektora na utworzenie lub przystąpienie do spółki celowej określonej w art. 149-150 Ustawy, na utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej określonej w art. 159 Ustawy;
 • uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
 • uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, które zastrzeżone są w Ustawie lub Statucie do jego kompetencji.

 

Senat wydaje opinie w sprawach określonych w Ustawie i Statucie.

Senat może wyrażać w formie uchwały opinie we wszystkich sprawach istotnych dla Uczelni.

 

Senat może powołać komisje stałe określając ich zadania. Członkami komisji są członkowie Senatu.
Senat może również powołać na czas przez siebie określony komisje doraźne zajmujące się przygotowaniem stanowiska Senatu w sprawach nie wchodzących w obszar zainteresowań komisji stałych.

 

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako przewodniczący Senatu;
 • profesorowie i profesorowie uczelni, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu Senatu;
 • nauczyciele  akademiccy,  zatrudnieni  w Uczelni  jako  podstawowym  miejscu  pracy  na stanowiskach innych niż określone w pkt. 2, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu Senatu;
 • pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 5% składu Senatu;
 • studenci i doktoranci, którzy stanowią łącznie nie mniej niż 20% składu Senatu,  po 1 studencie z każdego wydziału oraz co najmniej 1 przedstawiciel doktorantów.