Senat AGH

Art. 12 Statutu AGH.

Senat jest najważniejszym ciałem kolegialnym uczelni.
Senat rozpatruje każdą sprawę, którą uzna za istotną dla Uczelni. W szczególności do kompetencji Senatu należy m. in.:

 • uchwalanie Statutu Uczelni;
 • uchwalanie Regulaminu Studiów, Regulaminu Studiów Doktoranckich oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych;
 • uchwalanie, na wniosek rad wydziałów, zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie;
 • ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni;
 • uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego (budżetu) Uczelni;
 • ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni;
 • tworzenie, przekształcanie oraz znoszenie wydziałów, a także opiniowanie wniosków Rektora dotyczących tworzenia, znoszenia i przekształcania jednostek pozawydziałowych.


W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako jego przewodniczący,
 • prorektorzy,
 • dziekani wydziałów,
 • przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.


Senat powołuje komisje stałe i zespoły, określa ich zadania oraz określa regulamin ich działania.