Rada Uczelni

W skład Rady Uczelni wchodzi sześć osób powołanych przez Senat AGH, w tym trzy osoby spoza wspólnoty uczelni. Członkami pierwszej Rady Uczelni są:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak,
 • mgr inż. Bogusław Ochab,
 • dr inż. Krzysztof Pawiński,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr,
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego student Marcin Krukowski

 

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wyrażenie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których wartość rynkowa albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnych przekracza kwotę 2 000 000 zł.

 

Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r.