Rada Uczelni

W skład Rady Uczelni wchodzi sześć osób powołanych przez Senat AGH, w tym trzy osoby spoza wspólnoty uczelni. Kadencja obecnej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Członkami Rady Uczelni są:

 • dr inż. Krzysztof Pawiński – przewodniczący,
 • dr Philippe De Brouwer,
 • mgr inż. Bogusław Ochab,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr,
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego student Jakub Śliwiński

 

Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wyrażenie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których wartość rynkowa albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnych przekracza kwotę 2 000 000 zł.