Skip to content ↓

Strona umowy cywilno-prawnej

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków, zwana dalej AGH;
  2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną Pani/Pan jest lub będzie;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym;
  10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia przez AGH przedmiotowej umowy.

Stopka