Skip to content ↓

Kandydat lub uczestnik szkoleń i kursów

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów lub uczestników szkoleń i kursów dokształcających

wersja 0.8.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizacji procesu prowadzenia kursów dokształcających i szkoleń jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH);
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapisu na kurs lub szkolenie dokształcające, komunikowania się w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz udokumentowania ich przebiegu;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w trybie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) – jednym z podstawowych zadań uczelni jest prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia,
  b) w przypadku, gdy udział w kursie / szkoleniu wiąże się z koniecznością zawarcia z Panią/Panem umowy (kursy/szkolenia odpłatne) dane będą przetwarzane również w trybie art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  c) w trybie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wywiązania się przez AGH z obowiązków prawnych w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody w celach innych niż prowadzenie kształcenia, np. w celu przesyłania informacji o działalności AGH, w tym oferty dydaktycznej – o ile Pani/Pan taką zgodę wyrazi;
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy AGH. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również  podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
 8. w przypadku nieprzyjęcia Pani/Pana na kurs bądź szkolenie dokształcające Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 6 m-cy od zakończenia rekrutacji;
 9. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 10. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez AGH celów, dla jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w kursie/szkoleniu.

Stopka