Skip to content ↓

Kandydat do pracy lub pracownik w ramach projektu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy lub pracowników w ramach projektu

Kandydaci do pracy w ramach projektu

wersja 0.3.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach:
  a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy u Administratora;
  b) udokumentowania procedur obowiązujących w zakresie realizacji przez Administratora projektu ………… (dalej: „Projekt”) dla potrzeb wykonania kontroli i audytów przez uprawnione podmioty;
  c) zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń;
 4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa pracy (w szczególności art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy [Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.]);
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udokumentowania procedur obowiązujących w związku z realizacją Projektu dla potrzeb wykonania kontroli i audytów przez uprawnione podmioty;
  c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie dodatkowych informacji, w tym dotyczących dodatkowych: uprawnień, kwalifikacji, umiejętności, osiągnięć zawodowych, referencji oraz wizerunku (zdjęcie) oraz do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
 6. dane osobowe przetwarzane w celu udokumentowania procedur obowiązujących w zakresie realizacji Projektu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów, w szczególności do kontroli i audytów dokumentacji Projektu,
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych;
 9. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 10. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 13. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych (informacje o dodatkowych uprawnieniach, kwalifikacjach, umiejętnościach, osiągnięciach zawodowych i referencjach oraz wizerunku) jest dobrowolne (Administrator nie wymaga tych informacji) i wymaga Pani/Pana zgody;
 14. w dowolnym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody w miejscu, które w ogłoszeniu o konkursie wskazano jako właściwe do składania dokumentów.

Pracownicy w ramach projektów


wersja 0.4.2
data wyd. 3.10.2022

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) wykonywanie praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej stosownie do postanowień w szczególności ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) i ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.);
  b) realizacji przez Administratora projektu, w ramach którego jest Pani/Pan zatrudniona/y (dalej: „Projekt”), w tym w celach związanych z ewaluacją, monitoringiem, audytem, kontrolą, rozliczaniem i sprawozdawczością Projektu;
  c) zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń;
 4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę, której stroną Pani/Pan jest lub będzie;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności na podstawie art. 221 i 222 Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych);
  c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przez Administratora Projektu – w związku z przepisami:
  I. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  II. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
  III. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5) i 8) tej ustawy, tj. „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014–2020” i "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
  d) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy i do oceny zdolności pracownika do pracy;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów w związku z którymi przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, w szczególności podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne oraz zadania z zakresu służby medycyny pracy,
 6. informacje o służbowym adresie e-mail, służbowym numerze telefonu, zajmowanym stanowisku lub pełnionej funkcji mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z którymi Administrator współpracuje lub będzie współpracował w ramach realizacji swoich zadań. Informacje te podlegają również ujawnieniu na stronie Administratora;
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 8. dane osobowe dotyczące realizacji Projektu mogą być przekazywane w szczególności do Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Wdrażających, beneficjentów realizujących Projekt, podmiotów, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu oraz do podmiotów realizujących badania ewaluacyjne, kontrole i audyty;
 9. Pani/Pana dane osobowe zebrane w związku z realizacją Projektu zostaną wprowadzone do Centralnego Systemu Informatycznego (SL2014) wspierającego realizację programów operacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz przepisami wykonawczymi. Dane te mogą być wprowadzone do innego systemu informatycznego, jeżeli będzie to wymagane umową o dofinansowanie Projektu lub przepisami prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń lub przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa, w tym przepisach o archiwizacji oraz przez okres wynikający z umowy o dofinansowanie Projektu;
 11. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie);
 12. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa;
 15. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. Odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwi nawiązanie i realizację stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

Stopka