Skip to content ↓

Ankieta „Lokalna spójność społeczna w Polsce i Niemczech – badanie pilotażowe”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w ankiecie pod nazwą „Lokalna spójność społeczna w Polsce i Niemczech – badanie pilotażowe”

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Jest nim Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (dalej AGH).

Jak może Pani/Pan się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo(at)agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe AGH zgromadziło wyłącznie w celu przygotowania i wysłania ankiet w ramach prowadzenia badań naukowych pod nazwą "Lokalna spójność społeczna w Polsce i Niemczech - badanie pilotażowe".

Podstawą prawną, w ramach której zgromadziliśmy Pani/Pana dane jest w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 469b Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pani/Pana  dane osobowe są nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest prowadzenie działalności naukowej. Uczelnia może przetwarzać dane osobowe dla celów prowadzonych badań naukowych i nie jest do tego konieczne uzyskanie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pozyskane dane będziemy wykorzystywali wyłącznie w celu przygotowania i wysłania do Państwa ankiet badawczych. Chcemy podkreślić, że sam sposób zorganizowania zwrotnej przesyłki ankiet zapewnia Państwu pełną anonimowość.

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które nie pozwalają na powiązanie danych z ankiety z Pani/Pana nazwiskiem, ani innymi danymi identyfikacyjnymi, w tym kodem który należy podać przy uzupełnianiu ankiety. Badania naukowe prowadzone są wyłącznie na anonimowych informacjach.

Jakie kategorie Pani/Pana danych pozyskaliśmy?
Pozyskaliśmy następujące kategorie danych: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres zameldowania z kodem pocztowym, kraj urodzenia, obywatelstwo, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, datę zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Skąd otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane dla celów prowadzenia badań naukowych pozyskaliśmy z Centralnego Ośrodka Informatyki z siedzibą w Warszawie, który prowadzi System Rejestrów Państwowych.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 510) dane z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy AGH. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest także podmiot świadczący na rzecz AGH usługi konfekcjonowania i wysyłki ankiet na podstawie zawartej umowy przetwarzania danych w imieniu AGH zgodnie z wymogami art. 28 ust. 3 RODO (TopLogistic Sebastian Sas).

Jaki będzie okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przesłania ankiet a następnie zostaną trwale usunięte z naszych zasobów oraz zasobów podmiotu przetwarzającego dane w naszym imieniu.

Jakie ma Pani/Pani prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą również przekazywane do  państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Stopka