Skip to content ↓

Geopolityka i surowce

Jak duże jest światowe zapotrzebowanie na METALE ZIEM RZADKICH? Jakie są KOSZTY ŚRODOWISKOWE związane z ich wydobyciem? W jaki sposób CHINY wykorzystują dominującą rolę na rynku tych surowców?

Przedmiot pożądania i kość niezgody. Jak bardzo potrzebujemy metali ziem rzadkich?

Metale ziem rzadkich to grupa 17 metali, do której należą dwa skandowce (skand i itr) oraz wszystkie lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet). Surowce znajdują zastosowanie w wielu współczesnych technologiach, w tym związanych z zieloną transformacją energetyczną i wojskiem. Światowym liderem w ich wydobyciu i przetwarzaniu pozostają Chiny, co w związku napiętą sytuacją międzynarodową i groźbą wybuchu kolejnych konfliktów rodzi poważne obawy o bezpieczeństwo ich dostaw do Europy czy Stanów Zjednoczonych.

Czy zapotrzebowanie światowej gospodarki na metale ziem rzadkich jest faktycznie tak wielkie, jak można wnioskować z doniesień medialnych na ten temat? Czy na drodze do uniezależnienia się od importu tych surowców z Państwa Środka nie czyhają inne zagrożenia, np. związane z degradacją środowiska naturalnego?

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, specjalista w zakresie geologii gospodarczej, gospodarki surowcami mineralnymi, ekonomiki górnictwa, polityki surowcowej i energetycznej. Autor i współautor >270 publikacji, >20 ekspertyz dla ministerstw i >70 opracowań dla podmiotów gospodarczych. Od 2017 r. Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Od 2010 r. członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu). Od 2002 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego corocznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Od 2015 r. członek Rady Europejskiej Federacji Geologów

Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH
Pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Twórca ponad 130 prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, przede wszystkim z zakresu zarządzania strategicznego oraz zrównoważonego rozwoju, głównie w sektorach górnictwa i hutnictwa. Członek Grupy Roboczej ds wdrażania Taksonomii UE przy Ministrze Technologii i Rozwoju, Grupy Roboczej ds. CCS przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz Grupy Roboczej ds. Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministrze Finansów, a także stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestnik polskiej delegacji na szczyt klimatyczny COP 24 oraz współorganizator cyklu konferencji społecznych Pre-COP 24. Prowadzi Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK.

Stopka