28.06.2019

Trwa nabór do „Najlepszych z najlepszych 4.0.”


Wybitnie uzdolnieni studenci ponownie mogą uzyskać wsparcie finansowe w rozwoju swojej aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. A wszystko to za sprawą projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze z projektu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” wybitni studenci mogą przeznaczyć m.in. na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.


Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą:

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: www/MNISW/SkrytkaESP ),
  • e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”).


Wartość przewidzianych środków finansowych na realizację zadań w zakresie naboru ofert, w ramach których zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów wynosi 12 332 482 zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
  • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

W AGH obsługą wniosków do konkursu „Najlepsi z najlepszych 4.0.” zajmuje się Centrum Obsługi Projektów:


Szczegółowe informacje