Skip to content ↓

Procedury bezpieczeństwa

Definicje

 • Izolacja – automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
 • Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, ale niezaszczepionej, z powodu narażenia na zakażenie w wyniku bliskiego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub osoby zdrowej, mieszkającej z osobą zakażoną (izolowaną) bez względu na status zaszczepienia, lub osoby wykazującej objawy skierowanej na test.
 • Samoizolacja – decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
 • Samokwarantanna – decyzja zainteresowanego, który jest niezaszczepiony, o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.
 • Osoba w pełni zaszczepiona – osoba, która przyjęła drugą dawkę szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej, jeżeli od terminów tych szczepień upłynęło więcej niż 14 dni.
 • Osoba niezaszczepiona – osoba niespełniająca warunków dla osoby zaszczepionej.
 • Osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem („osoba poz-C”) – osoba, u której wystąpiły objawy zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku).
 • Ozdrowieniec – osoba, która przeszła chorobę COVID-19 nie wcześniej niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Procedury bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zachorowania lub podejrzenia choroby

Izolacja

Izolacja trwa:

 • u osób objawowych – 24 godz. od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 10 dni od wystąpienia objawów,
 • u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego, chyba że lekarz postanowi inaczej.

Kwarantanna

Kwarantanną objęte są:

 • automatycznie z mocy prawa osoby skierowane na test w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, bez względu na stopień ich zaszczepienia,
 • osoby niezaszczepione, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną,
 • osoby niezaszczepione, zaszczepione i ozdrowieńcy mieszkające lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z zakażonym koronawirusem,
 • z kwarantanny zwolnione są osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które przeszły chorobę COVID-19 nie wcześniej niż 6 miesięcy, licząc od dnia pozytywnego wyniku testu osoby z bliskiego kontaktu, chyba że zamieszkują z osobą zakażoną (pkt 3).

Kwarantanna trwa:

 • do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, ale nie dłużej niż 7 dni w przypadku osób skierowanych na test,
 • do czasu uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, po którym przechodzi w izolację,
 • przez 7 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną,
 • przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych),
 • do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, w przypadku osób zaszczepionych lub ozdrowieńców zamieszkujących z osobą zakażoną.

Uwaga!

 • Organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji w sprawie izolacji lub kwarantanny.
 • Informacja o objęciu kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych jest umieszczana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Decyzja organu sanitarnego nie jest wymagana i co do zasady nie jest wydawana.
 • Informacja, o której mowa powyżej jest przekazana osobie objętej kwarantanną lub izolacją za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności, w tym przez telefon (z numeru 48 22 104 37 05). Informacja o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych jest widoczna na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Na IKP można się zarejestrować/zalogować poprzez stronę: https://pacjent.gov.pl/.
 • Uwaga wyjątki:
  - Osoba niezaszczepiona prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
  - Osoba zaszczepiona lub ozdrowieniec prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca jest obowiązana poddać się kwarantannie, z której zostanie automatycznie zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu genowego.

Zaleca się, by każdy członek Wspólnoty Uczelni – pracownik, doktorant, student, uczestnik studiów podyplomowych, uważnie zarządzał kontaktami w swoim otoczeniu, a w szczególności w zakresie:

 • unikania kontaktów z osobami wykazującymi objawy chorobowe, mogące wskazywać na podejrzenie zakażenia koronawirusem,
 • zwracania uwagi na informacje o kontakcie osób bliskich i znajomych z osobami zakażonymi,
 • unikania w miarę możliwości dużych skupisk ludzkich, szczególnie osób nieznajomych, zwłaszcza kiedy nie jest zachowywany dystans społeczny 1,5 m lub osoby w otoczeniu nie noszą maseczek.

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem takich jak gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku:

 • poddanie się natychmiastowej samoizolacji,
 • zdalne uzyskanie skierowania na test i jego wykonanie,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem – poddanie się izolacji w zakresie określonym przez prawo (10 dni) lub przez lekarza,
 • bieżące informowanie pracodawcy o swoim statusie wynikającym z orzeczeń lekarza (zakażenie koronawirusem lub inna choroba skutkująca L-4).
 • niezwłoczne zawiadomienie macierzystej jednostki o stwierdzonym zakażeniu koronawirusem z podaniem daty badania,
 • podanie listy osób, z którymi zakażony miał na terenie AGH „bliski kontakt” w okresie 7 dni przed badaniem z podaniem ich adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego,
 • podanie informacji wymaganych przez Sanepid na podstawie telewywiadu,
 • odbycie izolacji.
 • poddanie się natychmiastowej samokwarantannie – dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych, do czasu uzyskania przez („osobę poz-C”) wyniku testu, ale nie dłużej niż przez 2 dni,
 • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH o poddaniu się samokwarantannie (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych), z podaniem przyczyny takiej decyzji,
 • wystąpienie do kierownika jednostki o uzgodnienie formy usprawiedliwienia nieobecności w okresie samokwarantanny,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia u osoby będącej powodem samokwarantanny – odbycie kwarantanny zgodnie z przepisami.
 • poddanie się natychmiastowej kwarantannie (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych),
 • zawiadomienie kierownika macierzystej jednostki w AGH o poddaniu się kwarantannie (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych),
 • odbycie kwarantanny zgodnie z przepisami.
 • pracownik, który został objęty izolacją domową lub kwarantanną ma nieobecność usprawiedliwioną i korzysta ze świadczenia jak za czas choroby,
 • studenci i doktoranci objęci izolacją lub kwarantanną mają usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach w tym okresie,
 • usprawiedliwienie nieobecności studenta lub doktoranta za okres samoizolacji lub samokwarantanny pozostaje w gestii macierzystego wydziału.

Szczegółowe zasady odbywania izolacji i kwarantanny przez pracowników, uwarunkowania oraz zakres świadczeń przysługujących pracownikom w tym okresie określa Instrukcja nr 3/06.

Zasada generalna

Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są przekazać informację bezpośrednio do Uczelnianego Centrum Operacyjnego antyCOVID AGH za pomocą dedykowanego, elektronicznego formularza internetowego. Formularz jest dostępny pod adresem: https://zgloszenie-covid.agh.edu.pl. Logowanie z użyciem służbowego adresu e-mail. Uwierzytelnienie na podstawie adresu e-mail oraz hasła do konta pocztowego AGH.
Jednostki organizacyjne otrzymujące informację o zdarzeniu epidemicznym bezpośrednio od pracowników, studentów lub doktorantów przypominają im o powyższym obowiązku oraz:

a) w przypadku zgłoszenia zakażenia koronawirusem:

 • zgłaszający zakażenie określa osoby z „bliskiego kontaktu”,
 • jednostki organizacyjne AGH weryfikują status „bliskiego kontaktu” osób podanych przez zgłaszającego (zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie, kontakty bez zabezpieczeń, dotykanie tych samych urządzeń i sprzętów, przebywanie w tym samym pomieszczeniu przez co najmniej 15 min. itp.),
 • jednostki organizacyjne AGH występują do osób z „bliskiego kontaktu” o podanie niezbędnych danych oraz informują o obowiązku zgłoszenia objęcia kwarantanną poprzez elektroniczny formularz;

b) w przypadku zgłoszenia samoizolacji przez osoby z objawami lub samokwarantanny (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych):

 • jednostki organizacyjne AGH uzgadniają ze zgłaszającym samoizolację zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy lub na zajęciach do czasu uzyskania orzeczenia o izolacji (potwierdzenie zakażenia),
 • jednostki organizacyjne AGH uzgadniają ze zgłaszającym samokwarantannę zasady usprawiedliwienia nieobecności w pracy lub na zajęciach do czasu skierowania na kwarantannę (dotyczy osoby niezaszczepionej).

W przypadku nauczycieli akademickich, przekazywanie do CSP informacji o niewykonywaniu pracy zdalnej przez osoby odbywające kwarantannę oraz przekazywanie informacji o wykonywaniu pracy zdalnej przez osoby przebywające w izolacji.

Zgłoszenie przypadku

Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie(at)agh.edu.pl.

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88

dodatkowy kontakt:

 • Biuro Kanclerza
  telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
  e-mail: skc(at)agh.edu.pl, sdo(at)agh.edu.pl
 • w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna)

Stopka