Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

prof. Stanisław Piechota

prof. Stanisław Piechota

13 grudnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota, Prodziekan Wydziału Górniczego w latach 1984–1990, wybitny specjalista z zakresu technologii eksploatacji złóż surowców.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota urodził się 23 lutego 1940 r. w miejscowości Ulina Mała, w powiecie miechowskim. W latach 1958–1963 studiował na Wydziale Górniczym AGH, uzyskując dyplom ze specjalnością podziemna eksploatacja rud, a następnie po odbyciu półrocznego stażu przemysłowego w Kombinacie Górniczo-Hutniczym „Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich podjął pracę naukowo-dydaktyczną na swoim macierzystym wydziale.

Rozprawę doktorską, dotyczącą grawitacyjnej odstawy urobku w systemach z masowym urabianiem i wypuszczaniem rudy, obronił w 1972 r., a w 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na bazie prac naukowych dotyczących między innymi badania wytrzymałości filarów i masywów skalnych na podstawie badań makropróbek skał in situ w kopalniach podziemnych. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do opracowania oryginalnego inżynierskiego sposobu doboru obudowy kotwiowej w kopalniach rud Zn-Pb oraz opracowania sposobu wyznaczania tzw. pól elementarnych w blokowych systemach eksploatacji. 

Tytuł profesora uzyskał w 1993 r., a w 1999 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. W swojej pracy naukowej rozwijał ponadto zagadnienia projektowania systemów eksploatacji, podsadzki utwardzonej, metod badania stref zniszczenia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych, obudowy kotwowej i podporowej w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, eksploatacji złóż w filarach ochronnych, wykorzystania odpadów górniczych do podsadzania zrobów, zagospodarowania złóż rud metali i projektowani eksploatacji w nowych rejonach oraz wieloma innym zagadnieniami dotyczącymi rozwoju technologii podziemnej eksploatacji złóż.

Autor kilku podręczników i wydawnictw książkowych z zakresu górnictwa oraz licznych artykułów naukowych.

Podczas pracy zawodowej w AGH pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Górniczego (1984–1990), kierownika Katedry (wcześniej zastępcy Katedry i Instytutu) Górnictwa Podziemnego (2005–2008) oraz Pracowni i Zakładu Eksploatacji Rud. W latach 1993–1999 był członkiem Senatu AGH.

Aktywność Profesora poza strukturą uczelni związana była ponadto z funkcjami i członkostwem w: Sekcji T12A KBN, Radzie Nauki przy Ministrze Edukacji, Uczelniano-Przemysłowym Zespole ds. Cynku i Ołowiu, Komitecie Górnictwa i Geologii przy Radzie Naukowej „Cuprum” KGHM, Komitecie Górnictwa PAN, Głównej Komisji ds. polityki surowcowej przy ZG SITG, Komisji ds. Obudowy Kotwowej w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Prezesie WUG oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Wyższych.

Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, organizacyjną i prace pozauczelniane związane z rozwojem górnictwa podziemnego był wielokrotnie wyróżniany (nagrody rektora, ministra) i odznaczany (Złote Odznaki Zasłużonego dla Górnictwa RP, Za zasługi dla ziemi Krakowskiej, Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego, Za prace społeczną i zawodową dla górnictwa ziemi krakowskiej). Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i stopniem górniczym Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia. 

----

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim.

Stopka