04.06.2020

AGH działa dla klimatu


Zmiany klimatu oraz towarzyszące im konsekwencje są obecnie jednym z głównych wyzwań nauki. Wychodząc naprzeciw temu zagadnieniu w Akademii Górniczo-Hutniczej powstał interdyscyplinarny zespół, którego rolą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego ocieplenia. „AGH dla Klimatu” jest pierwszym międzywydziałowym zespołem, który koordynuje prowadzone w uczelni badania z dziedziny ochrony środowiska.

Zespół „AGH dla Klimatu” został powołany w lutym 2020 r. przez Prorektora ds. Współpracy AGH, a obecnego Rektora-Elekta, prof. Jerzego Lisa. W jego skład wchodzą przedstawiciele pięciu wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, w których prowadzone są intensywne badania w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności walki ze skutkami zmian klimatycznych. Zespół ma za zadanie inicjować nowe badania, koordynować działania uczelni w zakresie przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatycznych, a także współpracować z administracją, przemysłem i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Wszyscy członkowie zespołu brali aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, którego AGH jest partnerem. Warto dodać, że naukowcy z AGH brali udział w pracach dotyczących jakości powietrza w porozumieniu z takimi instytucjami jak Krakowski Alarm Smogowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Krakowa czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naukowcy z AGH prowadzą wiele projektów związanych z emisją gazów cieplarnianych, w tym w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) czy programu ramowego UE Horyzont 2020.

Badacze z AGH podejmują również w swoich działaniach takie tematy jak racjonalne wykorzystanie paliw i rozwój odnawialnych źródeł energii, inicjowanie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, określenie śladu węglowego, badania monitoringowe środowiska, mobilność niskoemisyjna czy ekologiczny rozwój miast.

Szczegółowe informacje na temat badań prowadzonych przez „AGH dla Klimatu” będą publikowane na stronie: www.klimat.agh.edu.pl.