28.03.2018

Zmarł prof. Stanisław Pytko


Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. inż. Stanisława Pytko, Profesora Honorowego AGH, wieloletniego pracownika Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Profesor przez 20 lat był zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn AGH, pełniąc w tym czasie funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych, a następnie ds. naukowych. Był członkiem rad naukowych: Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Huty Stalowa Wola, Instytutu Technologii Nafty, CB Urządzeń Chłodniczych w Krakowie.

W latach 1970–1990 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika PAN „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”. Od roku 1985 był Przewodniczącym Rady Programowej dwumiesięcznika „Tribologia”. Członek międzynarodowych rad naukowych czasopism z tribologii w Rosji, Białorusi i w dawnej Jugosławii. Był stałym recenzentem czasopisma międzynarodowego „Wear" w Wielkiej Brytanii. Opublikował ponad 400 prac naukowych i naukowo-technicznych, z czego ponad 100 zostało wydanych za granicą.

W 1995 r. w uznaniu osiągnięć naukowych, wdrożeniowych oraz za zasługi w kształceniu w zakresie tribologii Międzynarodowa Rada Tribologiczna w Londynie przyznała Profesorowi „Złoty Medal" (24 medal przyznany na świecie, pierwszy przyznany Polakowi). Za wkład w tribologię i pomoc naukowcom innych krajów został wyróżniony tytułem Honorowego Profesora w Rybińskiej Państwowej Lotniczo-Technologicznej Akademii w Rosji, w Państwowej Hakaskiej Politechnice w Abakanie w Rosji oraz tytułem doktora honoris causa w Instytucie Badawczym Metalo-Polimerów w Homlu – Narodowej Akademii Nauk Białorusi.

Za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe został przyjęty do Akademii Inżynierskiej w Polsce, Akademii Inżynierskiej Transportu Ukrainy, Akademii Inżynierskiej ds. Jakości w Rosji, Komitetu Doradczego Instytutu Biograficznego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Anglii.

Od 1970 r. był członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN, członkiem Komisji Motoryzacji i Komisji Mechaniki Stosowanej Oddziału PAN w Krakowie. Od 1990 r. był prezesem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, a po 2005 r. został jego honorowym prezesem. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Rady Tribologicznej w Londynie oraz przewodniczącym i organizatorem międzynarodowych naukowych sympozjów tribologicznych.

Odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wieloma odznakami regionalnymi. Był honorowym członkiem „Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej” oraz pierwszym Honorowym Obywatelem Gminy Pacanów.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 marca 2018 r.
Rozpoczną się o godz. 12.00 mszą św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. Jezuitów) przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.
O godz. 13.40 nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego od głównej bramy Cmentarza Rakowickiego.