16.03.2017

Zmarł prof. Edward Nawarecki


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Edwarda Nawareckiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie informatyki.

W 1958 r. został absolwentem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W 1967 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1975 r. – doktora habilitowanego, a w 1990 r. – profesora nauk technicznych. W 1959 r. został zatrudniony w Katedrze Automatyki i Elektroniki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej na stanowisku asystenta. W latach 1959–1967 był starszym asystentem, a w latach 1967–1975 adiunktem. W latach 1976–1980 – docent w Instytucie Automatyki i Informatyki; w latach 1988–1990 – docent w Instytucie Informatyki. W latach 1990–1995 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1996 r. profesorem zwyczajnym w Katedrze Informatyki. W latach 1978–1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W latach 1992–1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Informatyki, w latach 1994–2002 kierownikiem Katedry Informatyki, a od 2003 r. kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W 2006 r. przeszedł na emeryturę.

Prof. Nawarecki był jednym z pionierów sztucznej inteligencji w AGH, a w szczególności tyczy się to badań nad szeroko pojętymi systemami wieloagentowymi. Zajmował się także badaniami nad budową systemów decyzyjnych opartych na koncepcji wielomodelowej reprezentacji złożonych obiektów, w tym pracami związanymi z reprezentacją wiedzy w warunkach niepełnej określoności oraz metodyką modelowania i symulacji zdecentralizowanych systemów informacyjno-decyzyjnych, a także formalizacją opisu i metod rozstrzygania konfliktów oraz procedury negocjacji w systemach wieloagentowych.

Profesor był autorem i współautorem ok. 280 publikacji, w tym 12 monografii i wydawnictw zbiorowych. Wypromował 22 doktorów, z czego część stanowią obecni pracownicy Katedry Informatyki. Stworzyło to podstawę do wykreowania pewnej szkoły rozpoznawanej w środowisku krajowym jako Grupa Inteligentnych Systemów Informacyjnych. Cechą charakterystyczną prowadzonych w ramach grupy badań jest stosowanie technologii agentowych przy tworzeniu koncepcji oraz realizacji danej klasy systemów. Wyniki tych badań zawarte w bogatym materiale publikacyjnym były zarówno podmiotem prac doktorskich, jak też w okresie ostatnich lat stanowiły dokonania prezentowane w czterech rozprawach habilitacyjnych oraz dwóch wnioskach o nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. Nawarecki był również pionierem badań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, które rozpoczął w Katedrze Informatyki w 2006 r., umożliwiając w późniejszych latach budowę znaczącej pozycji katedry w charakterze krajowej bazy know-how w dziedzinie analizy kryminalnej. Współpracownicy prof. Nawareckiego doprowadzili do produkcji szeregu rozwiązań analitycznych, które są aktywnie stosowane na setkach stanowisk analitycznych pracowników policji, straży granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa publicznego. Do końca, mimo przebywania na emeryturze, włączał się aktywnie w prace nad wspomnianymi projektami.

Był recenzentem wielu grantów, artykułów, a także prac doktorskich i habilitacyjnych. Był wieloletnim kierownikiem grupy badawczej (Grupa Inteligentnych Systemów Informacyjnych) działającej w Katedrze Informatyki. Działał prężnie w ciałach kolegialnych AGH. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009).

Ciepło i indywidualne podejście do każdego współpracownika cechowało wszelkie działania prof. Nawareckiego podejmowane w relacjach interpersonalnych w pracy. Będąc jego podwładnym, doktorantem czy dyplomantem, zawsze można było liczyć na jego otwarty umysł i dogłębną pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

 

Informacje dotyczące nabożeństwa żałobnego oraz podstawienia autokaru zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.